Izglītības pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja:

Liene Šmite (e - pasta adrese: liene.smite@marupe.lv, tālr. nr. 26310535)

Plakāts

Par Mārupes novada Izglītības pārvaldi

Mārupes novada Izglītības pārvalde ir Mārupes novada Domes 2012. gadā izveidota iestāde, kuras galvenie mērķi ir atbalstīt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību programmu realizāciju, kā arī organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās, veidojot un realizējot novada jaunatnes politiku.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas. Izglītības jomā darbojas Izglītības konsultatīvā padome.

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

Izglītības pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

Struktūrvienības kontaktpersonas

Izglītības darba speciāliste (pirmsskolu rinda - kontrole, pārraudzība, uzņemšana, plānošana,  metodiskais darbs pirmsskolas izglītības līmenī – pieredzes apmaiņa, semināri, konferences, konkursi, tālākizglītība, sadarbības projekti)
Izglītības darba speciāliste (karjerizglītības jautājumi, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece (metodiskais darbs pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, jautājumi par bēgļu bērnu izglītību un bērnudārziem)
Izglītības darba speciāliste (pieaugušo izglītība, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana, mācību priekšmetu olimpiādes, valsts pārbaudes darbi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide)