Vēl ir vakantas vietas jauniešiem vasaras darbam pašvaldības iestādēs

18.05.2016.

Tuvojoties garajam vasaras brīvlaikam, aktuāls kļūst jautājums par jauniešu nodarbinātību. Sākot no 25.aprīļa jaunieši aktīvi piesakās vasaras darbam Mārupes novada pašvaldības iestādēs. Neskatoties uz lielo interesi, vēl ir dažas vakantas vietas.

Darba vietas paredzētas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) un  Mārupes pašvaldības bērnudārzos, strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem). Jaunieši palīdzēs audzinātājām sagatavot nodarbību materiālus, apģērbt un pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus ikdienas darbiņus.

Iesniegumu veidlapas vasaras darbiem iespējams izdrukāt pašvaldības jauniešu mājaslapā www.jaunatnemarupe.lv sadaļā Darbs un uzņēmējdarbība vai saņemt Mārupes novada Domē pie Izglītības dienesta vadītājas Sarmītes Antiņas, Daugavas ielā 29a (sporta centrā “Motivācija”, 2.stāvā), tālrunis uzziņām 25448489. (jaunatnemarupe.lv/vasaras-nodarbinatiba/visparigi).

Darba laiks jauniešiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir četras stundas dienā, kopumā nostrādājot 20 dienas mēnesī.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (aizpildīta mājas lapā pieejamā veidlapa);
  • Apliecinājums no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem (aizpildīta mājas lapā pieejamā veidlapa);
  • Jānokārto elektroniskā nodokļu grāmatiņa;
  • Ārsta izziņa par veselības stāvokli vai Medicīniskā grāmatiņa (pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīgam) pirms darba uzsākšanas.

Iesniegums un Apliecinājums iesniedzami, nosūtot uz e-pastu: jauniesu.darbs@marupe.lv, sākot ar 25.aprīļa plkst.9.00. Pirms darba uzsākšanas darba devējs ar jaunieti slēgs darba līgumu.

Papildus informācija:
Mārupes novada Domes Izglītības dienesta vadītāja - Sarmīte Antiņa, e-pasts: sarmite.antina@marupe.lv, jauniesu.darbs@marupe.lv, mob. 25448489.

Arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs pieteikties vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam plānots uzsākt š.g. 2.maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību (Mārupes novadu meklēt zem Rīgas reģions. Izvēloties filiāli, lūdzu norādīt Rīgas reģionālo filiāli). Lai aizpildītu skolēna pieteikumu, būs nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

2016. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 4128 skolēnus, pasākuma īstenošanai plānotais finansējums ir 844 506 eiro.

Ar detalizētāku informāciju un skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī NVA filiāļu kontaktinformācija.