Piesaistot Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējumu, Mārupes novadā tiks būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde

19.06.2024.

Projekta mērķis - atbilstoši vienlīdzības pieejas principam veicināt pašvaldības  pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām bērnu grupām.

Piedaloties “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" SAM 4.2.1.7. pasākumā "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi” informējam, ka

14.06.2024. ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājums par Mārupes novada pašvaldības iesniegto projekta iesniegumu Nr. 4.2.1.7/1/23/A/006 “Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tīrainē, Mārupes novadā”, tādējādi apstiprinot finansējuma piešķiršanu  5 000 000 eiro apmērā no Eiropas Reģionālā fonda (ERAF).  

Projekta īstenošanas darbībās paredzēts:

  • pirmsskolas izglītības iestādē izveidot 312 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 gada līdz 7 gadu vecumam; 
  • uzbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku, paredzot 15 grupu telpas ar guļamtelpām, ģērbtuvēm, sporta zāli un ēdamzāli zāli, divām mūzikas telpām, darbnīcu, sanitāro mezglu, kāpņu telpām un palīgtelpām; 
  •  aprīkot ēku ar modernām inženierkomunikācijām: telpu ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām, LED apgaismojumu, saules baterijām, siltumsūkņiem un citiem risinājumiem, nodrošinot centralizētu, automatizētu kontroli un vadību ar “Building Managament system”; 
  • āra labiekārtojuma risinājumi tiks veidoti tā, lai ievērotu pirmsskolas izglītības iestādes vajadzības, ietverot  kvalitāti un inovācijas ārtelpu veidošanā un labiekārtošanā. Ārtelpas izveides galvenie risinājumi balstīti uz bērnu vispārējo fizisko, emocionālo  un sociālo prasmju attīstīšanu. Ārtelpas labiekārtojums paredz izveidot aktīvu sporta telpu, āra skatuvīti, rotaļu telpas dažāda vecuma bērniem, dabas izziņas parka telpu, kurā dominē dabas materiāli, sensorās gobelēnu sienas dabas materiālu pīšanai, dabas vērošanas binoklis, kukaiņu mājas, putnu būri un barotavas, vigvami un galds nodarbībām un sarunām un citi svarīgi elementi bērnu attīstības veicināšanai; 
  • izbūvēt piebraucamo ceļu (Kungu ielas turpinājums) ar inženierkomunikācijām un automašīnu stāvlaukumu.

 

Papildus vēlamies akcentēt, ka viena no projektēšanas svarīgākajām prioritātēm tika izvirzīta vispārīga būves pieejamība un daudzfunkcionalitāte, neakcentējot īpašās vajadzības cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi būvprojekta process tika balstīts ne tikai uz vispārīgo būvnormatīvu prasībām, bet gan projektēšanas pamatā tika pamatīgi izvērtētas prasības vides pieejamībai, panākot, ka projektā tiek ietvertas labās prakses darbības, kas balstīti uz vides piekļūstamības nodrošināšanu, radot iekļaujošus risinājumus.

Nokļūšana pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā paredzēta pa bruģētu ietvi, kas izbūvēta, ievērojot atbilstošus piekļūstamības nosacījumus. Ēkas durvis tiks aprīkotas ar automātisko atveri, lifti pielāgoti pieejamības prasībām, kāpņu pakāpienu segums izvēlēts ar tehnoloģiski iestrādātu taktilu. Labierīcību telpās un to aprīkojumā ietverti visi nosacījumi, lai pieejamība būtu iekļaujoša visiem izmantotājiem, kā arī projektā paredzēti vēl daudz citi daudzveidīgi risinājumi.

Projekta būvdarbu uzsākšana plānota šā gada rudenī.

Projekta būvdarbu pabeigšana plānota līdz 2026. gada beigām.

Logo

Attīstības un plānošanas pārvalde