Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

03.09.2021.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Veisu iela 3, kadastra Nr. 8048 009 0112, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, protokols Nr. 9, 22.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā īpašuma teritorijai. Detālplānojuma teritorija ir 0,5460 ha, atrodas ciema teritorijā, kur atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojumam noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ko ierobežo sarkanās līnijas.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana savrupmāju apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu (precizējot sarkanās līnijas) un inženierinfrastruktūru. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir nekustamā īpašuma īpašnieks - fiziska persona. 
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Svetlana Buraka. 
Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai pastkastītē pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291, vai sazināties, rakstot uz e-pasta adresi svetlana.buraka@marupe.lv .

Svetlana Buraka, teritorijas plānotāja