Mārupes pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma izsoli

05.07.2019.

Nekustamā īpašuma “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Mārupes novadā, nomas tiesību izsole

Mārupes novada Dome atsavina atklātā rakstiskā izsolē nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,2601 ha platībā un uz tā esošās būves ar kopējo platību 214,2 m2 – pirts ēku 170,80 m2 platībā un šķūni 43,40 m2, kas atrodas Skultes ielā 23, kadastra Nr.8076 001 0018.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis – publiskas pirts pakalpojuma sniegšana.

Nomas īpašie nosacījumi – veikt pirts  ēkai nepieciešamos uzlabojumus, lai nodrošinātu drošu pirts ēkas ekspluatāciju atbilstoši tās izmantošanas mērķim.

Nosacītā objekta nomas maksa mēnesī – 276,46 eiro, kā sākotnējā nomas maksa mēnesī. Papildus piemērojama PVN likme 21% apmērā.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas termiņš – 10 gadi.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 26. jūlijs līdz plkst.13:00

Pieteikumu atvēršanas termiņš: 2019.gada 26.jūlijs plkst. 15:00

Pretendentiem, lai piedalītos izsolē, pieteikumus slēgtā aploksnē jāiesniedz Mārupes novada pašvaldības sekretariātā, Daugavas ielā 29, Mārupē, līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar Mārupes novada nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aivaru Svirido, mob. tālr. 28669775.

Domes lēmums

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, desmit dienu laikā no izsoles dienas ir jānomaksā nosolītā summa, kura ir Izsoles dalībnieka nosolītā nomas maksa plus PVN par pirmo kalendāro gadu.