Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai - projekta "Proti un dari" stratēģisko partneru atlases konkurss

02.01.2019.

2018.gada 19.decembra Mārupes novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.16 par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai - projekta "Proti un dari" stratēģisko partneru atlases konkursā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 “Darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā” īstenošanas noteikumi” 16.punktu un ievērojot 18.01.2017 noslēgtā līguma Nr.2-14/52-2017 starp jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Mārupes novada pašvaldību “par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju  vai jauniešu centra darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā”, Mārupes novada dome izvērtēja iespēju un izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai.

Pieteikšanās termiņš 2019.gada 11.janvāris.

Konkursa nolikums

Mārupes novada domes 2018.gada 19.decembra sēdes lēmums Nr.16.


Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast šeit, kā arī zvanot Mārupes novada domes Izglītības dienesta Izglītības darba speciālistei Elitai Lecko,
tel.25448489, e-pasts: elita.lecko@marupe.lv

Papildus informācija atrodama aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png