Visas ziņas

Veiksmīgi rit darbi pie jaunā ūdens attīrīšanas iekārtu kompleksa izveides Mārupē

26.07.2012.
ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros veiksmīgi norit 2011. gada vasarā Kantora ielā 97 uzsāktie būvdarbi pie jaunas tīrā ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas stacijas izveides. Ar tās palīdzību Mārupes un Tīraines iedzīvotājiem centrālajos ūdensapgādes tīklos būs iespēja saņemt izcilas kvalitātes dzeramo ūdeni, kas atbilst LR un ES normatīvu prasībām. Jaunā kompleksa izbūve notiek, ņemot vērā novada attīstības tendences, kas nepārprotami liecina par ūdens patēriņa pieaugumu. Straujās ūdenssaimniecības infrastruktūras...

Izstrādāts interaktīvs elektroniskais buklets par ES finanšu piesaistes iespējām

23.07.2012.
Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis interaktīvu elektronisko bukletu, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības (ES) finanšu piesaistes iespējām. Buklets paredzēts plašai lietotāju auditorijai – pašvaldībām un tās iestādēm, valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī fiziskām personām. Galvenais mērķis, veidojot interaktīvo elektronisko bukletu, bijis radīt maksimāli ērti un vienkārši izmantojamu finansējuma avotu meklētāju. Interaktīvais elektroniskais buklets sniedz atbalstu projektu iniciēšanā, ļaujot „soli par solim” atlasīt informāciju, ņemot vērā katra...

Finansiāli atbalstīta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta

16.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ES Kohēzijas fonda (KF) finansiālu atbalstu guvusi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta. Tās ietvaros paredzēta dzeramā ūdens apgādes tīklu izbūve gandrīz 3 km garumā, sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšana vairāk kā 32 km garumā, kā arī sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo sūkņu staciju izveide. Projekta teritorijā, kas ietver Mārupes apdzīvotās vietas Tēriņi, Mārupe un Tīraine, jau uzsākta projekta 1. kārtas realizācija. Tās laikā plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālos tīklus, tīrā...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

13.07.2012.
Atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ir sagatavojusi un no 15. jūlija līdz 13. augustam sabiedriskajai apspriešanai nodod IVN ziņojumu „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve”. Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala...

Piešķirts ES finansējums Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstībai

10.07.2012.
A/S Mārupes komunālie pakalpojumi informē, ka projekta „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” 1. kārtai ir piešķirts līdzfinansējums no ES ERAF fonda līdzekļiem. Minētā projekta prioritāte ir Skultē esošās ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana. Projekta realizācija ļaus: nodrošināt pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi Skultes projekta teritorijas iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām; nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām, tādējādi samazinot vides piesārņojumu; atjaunot morāli un tehniski novecojušo...

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

04.07.2012.
„Ar Mārupes novada domes 27.06.2012. lēmumu Nr.9 (sēdes protokola Nr.12, pielikums Nr.9) „Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu” zemes gabalu „Mazcīruļi”, „Vidzemes nams”, „Kazaki -1”, „Jaunvārnas”, „Branguļi”, „Jaunbranguļi”, „Kazāki”, „Kuģenieki”, „Vilki”, „Vārnas-A”, „Mazcīruļi-B”, „Lacumi-1”, „Vārnas”, „Vārnas-1” detālplānojuma „Apbūves noteikumu” 1. redakcija un koku ciršanas iecere nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus no 10.07.2012. līdz 10.08.2012. var iesniegt personīgi katru darba dienu no plkst. 8.30. līdz 17.00 vai...

Turpinās projekta īstenošana.

02.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk...

Turpinās projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

02.07.2012.
Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Tas tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projektu finansē no šādiem avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums; Valsts budžeta finansējums. Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks: 01.2010. – 09.2012. Projekta ietvaros: Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts. Jaunmārupes sākumskolai...

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 1.kārta

30.06.2012.
Informāciju par ielām, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras izbūve, lūdzu, SKATĪT KARTĒ. Pirmdien, 22.augustā, Mārupē ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros notika svinīgā līguma parakstīšana ar būvfirmu „Re&Re” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupē. Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs...

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu detālplānojumam

29.05.2012.
Mārupes novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.6 Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamam īpašumam Plieņciema iela 35A (kadastra nr.80760031094) (23.05.2012., sēdes protokola Nr.10 pielikums Nr.6). Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta no šā gada 18.jūnija līdz šā gada 6.jūlijam. Detālplānojuma 1.redakcija ir pieejama apskatei Mārupes novada domes 1.stāva vestibilā (Daugavas iela 29, Mārupe). Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) rakstveidā līdz 2012.gada 6...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

05.05.2012.
Saskaņā ar Mārupes novada domes 2012.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.2 (prot. Nr.5, piel. Nr.2) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Bebru iela 36, Bebru iela 38 un Bebru iela 40, Mārupe, Mārupes nov. Detālplānojuma izstrādes pamatojums – koriģēt īpašuma robežas un iebraucamā ceļa sarkanās līnijas. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – savrupmāju teritorija. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167) līdz 2012.gada 22.maijam. Detālplānojuma izstrādes...

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

02.05.2012.
„Detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības 25.04.2012. lēmumu Nr.5 (sēdes protokola Nr.7, pielikums Nr.5) „Par Mārupes pagasta 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes pagasta saimniecības „Mazcīruļi”, „Vidzemes nams”, „Kazaki -1”, „Jaunvārnas”, „Branguļi”, „Jaunbranguļi”, „Kazāki”, „Kuģenieki”, „Vilki”, „Vārnas-A”, „Mazcīruļi-B”, „Lacumi-1”, „Vārnas”, „Vārnas-1” detālplānojums” grozījumu izstrādāšana". Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Mārupes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Aida Lismane. Saskaņā ar Mārupes novada, Mārupe...

Projekta ietvaros Mārupes vidusskolā attīstīts lokālais datortīkls

02.04.2012.
Projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526) ietvaros Mārupes vidusskolā š.g. pirmajā ceturksnī tika attīstīts lokālais datortīkls. Tā ir pirmā no divām aktivitātēm, kas projekta ietvaros īstenojamas Mārupes vidusskolā. Š.g. rudenī Mārupes vidusskolā tiks piegādāti un uzstādīti 24 stacionārie datori. Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, kas veicinās efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādejādi uzlabojot izglītības...

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

05.03.2012.
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 29.02.2012. sēdē pieņemto lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.4) tiek nodota publiskajai apspriešanai būvniecības iecere par dīķa izveidošanu "Jaunviesītēs", Jaunmārupē, zemes kadastra Nr. 8076-011-0430. Būvniecības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.nr. LV40103355654, Amatas iela 13, atbildīgā persona: Konstantins Gribovskis tālr.+37126644612 ; Projektētājs: SIA „ĢEO” reg.nr. LV40003011453, Rankas iela 5a, Rīga, atbildīgā persona: Andrejs Mihelsons, tālr. +37167381642 ; Būvniecības ieceres prezentācijas vieta un laiks: 13.martā plkst. 17.00 Mārupes novada...

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Cenas tīreļa kūdras purva ieguves lauku paplašināšanai

15.02.2012.
Ierosinātājs, AS „OLAINES KŪDRA”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003006999, juridiskā adrese - Rīgas iela 21, Olaine, Olaines nov., LV-2114, mob. 20016356, 29121602 upenka@inbox.lv, purvs08@inbox.lv, www.georesursi.lv Paredzētā darbības vieta, Cenas tīreļa purvs, Rīgas novads, Mārupes, Babītes un Olaines pagastu teritorijas, kadastra numuri 8076-011-0640, 8048-014-0048, 8080-003-0085, 8080-007-0078. Lēmums nr. 93 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, Rīgā, 2012.gada 28.februārī. Kūdras ieguvi plānots veikt ar frēzkūdras paņēmiena metodi. Paredzētā darbības teritorija...

Skultes sākumskolai projekta ietvaros piegādāts multimediju tehnikas komplekts

02.01.2012.
Skultes sākumskolā ir saņemts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās datu kameras. Multimediju komplekss iegādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Skultes sākumskola ir pirmā no četrām Mārupes novada izglītības iestādēm, kurā tiek uzstādīti informatīvo tehnoloģiju komplekti. Vēl šādas mācību kabinetu aprīkojumu iekārtas tiks...

Parakstīts līgums par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību

20.09.2011.
Bildes skatīt galerijā Otrdien, 20.septembrī, tika parakstīts būvdarbu līgums ar atklāta konkursa rezultātā izvēlētu pilnsabiedrību „KW” par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību. Vienlaikus tika noslēgts arī būvniecības darbu autoruzraudzības līgums ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”” izstrādāto tehnisko projektu un SIA „BELSS” izstrādātā tehniskā projekta „Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūves tehniskais projekts” daļu. Līguma kopējā vērtība ir LVL 1 108 028.17 Saskaņā ar līguma nosacījumiem būvniecību...

Mārupē uzsāk centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbus

14.09.2011.
Ceturtdien, 15.septembrī, plkst.11:30 Mārupē, Daibes un Lielās ielas krustojumā, ar Kohēzijas fonda atbalstu svinīgi tika uzsākta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Būvniecības darbus, saskaņā ar noslēgto līgumu, veiks būvfirma „RE&RE”. Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un būvfirmas RE&RE valdes loceklis Didzis Putniņš. Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs pateicās Vides aizsardzības un...

Uzsākta detālplānojuma izstrāde "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijai

30.05.2011.
Mārupes novada Dome 25.05.2011. pieņēmusi lēmumu Nr.1.1 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas austrumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana –lidlauka, darījumu, ražošanas, turpmākās izpētes un plānošanas teritorija) un lēmumu Nr.1.2 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas rietumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – lidlauka teritorija). Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Būvvaldes vadītāja A.Lismane. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojumu izstrādei...