Visas ziņas

Par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarinājumu

19.04.2013.
27.02.2013. Mārupes novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.9 ( sēdes prot. Nr.3, pielikums 9) par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas iela 5 (kad.Nr.80760070962), Gaujas iela 5/1 (kadastra Nr.80760070025), Gaujas iela 5B („Gulbji”, kad.Nr.80760070293) un Gaujas iela 5C (kad.Nr.8076 007 1509), Mārupe, Mārupes novads. Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013.gada 10.maijam Otrā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.05.2013. plkst.17.00 Ar detālplānojuma projektu var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas...

Paziņojums par detālplānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas austrumu daļai

02.04.2013.
27.02.2013. Mārupes novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (sēdes protokola Nr.3, pielikums Nr.1) „Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas austrumu daļai”. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiks no 26.03.2013. līdz 22.04.2013. Ar detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties līdz 22.04.2013. Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā; Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē Lidostas detālplānojums Detālplānojuma grafiskais attēls Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 11.04...

Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

11.03.2013.
Informējam, ka Mārupes novada Dome 27.02.2013 ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 „Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamam īpašumam „Purvazīles-1” ( kadastra Nr.80760030148) , Mārupes novads un „Veģēni” (kadastra Nr.80760031271), Mārupes novads. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 25.03.2013 līdz 18.04.2013. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus no 25.03.2013 līdz 18.04.2013 var iesniegt personīgi katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 vai nosūtīt pa pastu Mārupes novada pašvaldībai: Mārupes novads, Mārupe, Daugavas iela 29, LV-2167. Ja priekšlikumu...

Apkopoti iedzīvotāju priekšlikumi teritorijas plānojumam

18.02.2013.
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2016. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas procesa noslēgumā tika veikts institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu apkopojums. Par izstrādāto Mārupes novada teritorijas plānojuma redakciju tika saņemti 73 iedzīvotāju ierosinājumi un priekšlikumi, kā arī 24 institūciju atzinumi. No valsts un pašvaldību institūcijām tika saņemti galvenokārt pozitīvi atzinumi. Saskaņā ar institūciju atzinumiem ir veikti redakcionāli labojumi un papildinājumi Mārupes novada teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā un paskaidrojuma rakstā. Kā būtiska...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Valda Zoša

01.02.2013.
Valda Zoša ir Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja. Pateicoties vērā ņemamajai pieredzei un izglītībai, viņa lieliski spēj novērtēt bērnu ar īpašām vajadzībām nepieciešamības un spējas iekļauties kopējā izglītības sistēmā. Valda ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu skolvadībā. Viņai ir pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas kvalifikācija, kas iegūta Rīgas pedagoģiskajā skolā, LPI Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas diploms ar iegūtu kvalifikāciju pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodika. Valda ir...

Īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

19.12.2012.
Laikā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tika īstenots projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076). Projekta galvenais mērķisbija panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai...

Detālplānojuma 1. redakcija un koku ciršanas ieceres plāns

19.12.2012.
Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve. Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala, Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Kalnciems), Mārupes novads, Rīga....

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Tīraines ciema jauniešu iniciatīvu

06.12.2012.
Mārupes novada Domes Sociālā dienesta dienas centrā „Tīraine” tā vadītājas Sandras Ivbules vadībā tiek īstenots projekts „ Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju "Jauniešu ideju darbnīca. ” Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot resursu punktu Mārupes novada dienas centrā „Tīraine”, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas iespēju...

Paziņojums par detalplānojuma sabiedrisko apspriešanu

04.12.2012.
Ar Mārupes novada Domes 21.12.2012. lēmumu Nr.9 (sēdes protokola Nr.20 pielikums Nr.9) „Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamam īpašumam „Egles” (kadastra Nr.80760110443) Jaunmārupe, Mārupes novads un Ozolu iela 53, (kadastra Nr.80760110881), Jaunmārupe, Mārupes novads” 1.redakcija un koku ciršanas iecere nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus no 10.12.2012. līdz 13.01.2013. var iesniegt personīgi katru darba dienu no plkst. 8.30. līdz 17.00 vai nosūtīt pa pastu Mārupes novada pašvaldībai: Mārupes novada Dome, Mārupe,...

Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

08.11.2012.
Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, š.g. oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs. Vizītes ietvaros projekta dalībnieki iepazinās ar projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” partneriem, izzināja Turcijas izglītības, sociālo un kultūras vidi, kā arī iepazinās ar Turcijas izglītības sistēmu, plāniem, darbībām...

Mārupes novada Teritorijas plānojuma izstrāde

08.11.2012.
31.10.2012. Mārupes novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.19, lēmums nr.3) nodot Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam 1.redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana notiek no 12.11.2012. līdz 10.12.2012. Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiek no 12.11.2012. līdz 21.12.2012. Plānošanas dokumenti aplūkojami zemāk: Paskaidrojuma raksts 1.redakcija (apjoms par lielu) Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi Mārupes novada funkcionālais zonējums Vides pārskats.Projekts Ciems...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas

29.10.2012.
Mārupes novada Domes Dienas centrā „Švarcenieki” tās vadītāja Gata Vācieša vadībā tiek īstenots projekts „Jauniešu radošā iespēja” . Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1896.00 un tās 100% apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta mērķis ir atbalstīt Jaunmārupes jauniešu radošās...

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu saimniecības ēkas rekonstrukcijai Dāliju ielā

02.10.2012.
Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2012. gada 26. septembra sēdes protokola Nr. 15 pielikuma Nr. 36 no 3. oktobra līdz 3. novembrim notiek saimniecības ēkas vienkāršotās rekonstrukcijas Mārupē, Dāliju ielā 2, par veikalu un frizētavu ar palīgtelpām publiskā apspriešana. Zemes gabala kadastra Nr. 8076 007 0437, Būves kadastra apzīmējums Nr. 8076 007 0437 003. Būvniecības ierosinātājs: Jānis Buks, p.k. 150249-12357, projektētājs: Andris Tomsons, p.k. 100478-10860, sert.Nr.10-0999, Ūdens iela 6, korp.3, Rīga, LV-1007, tel. 29626362. Materiāli izlikti apskatei Mārupes novada būvvaldē, Mārupē,...

Mārupes novada Domes darbinieki viesojas Jaunpilī Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

01.10.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tiek īstenots projekts "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Tā ietvaros piektdien, 28.09.2012. vienpadsmit Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunpils novada domi. Vizītes ietvaros tika dibināti sadarbības kontakti un notika pieredzes apmaiņa par līdzšinējo pieredzi Eiropas Savienības un...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

29.09.2012.
Pamatojoties uz Mārupes novada lēmumu Nr.2 no 2012.gada 29.augusta, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabaliem „Purvazīles-1”(kadastra Nr.80760030148) un „Veģēni”(kadastra Nr.80760031271), kuru ietver pašvaldības ceļš C-15 Alpi – Dumpji. Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes pagasta Teritorijas plānojumu2002.-2014.g. , nekustamie īpašumi atrodas mazsaimniecības teritorijā. Zemes gabalu plānots apbūvēt ar „Noliktavu-Saldētavu”. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt, 4(četru) nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,...

Projekta "Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija" realizācija

23.09.2012.
Laikā no 2010.gada janvāra līdz š.g. septembrim Mārupes novadā tika īstenots projekts „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija”(identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.2/IPIA/VIAA/526). Projekta ietvaros 4 Mārupes novada skolas tika apgādātas ar 24 stacionārajiem datoriem un 4 portatīvajiem datoriem, iegādāti 3 multimediju tehnikas komplekti – 3 interaktīvas tāfeles un 3 projektori, kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls. Līdz ar to, Jaunmārupes sākumskola, Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola un Skultes sākumskola nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās efektīvu...

Mārupes novada Domes darbinieki izglītojas Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

22.09.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 04.09.2012. – 19.09.2012. projekta "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros 30 Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki apguva zinības, kā efektīvi plānot laiku un organizēt darbu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda sniegtajai iespējai, Mārupes novada Domes darbinieki spēs aktīvāk un efektīvāk iesaistīties Eiropas Savienības politiku instrumentu un...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Ilona Laizāne

03.09.2012.
Savas darba gaitas psihologa amatā Ilona Laizāne uzsāka pirms piecpadsmit gadiem speciālajā internātpamatskolā, kurā mācās skolēni ar garīgas attīstības traucējumiem. Tur strādājot, viņa ir izveidojusi labas prasmes individuālās psihodiagnostikas jomā, grupu izpētē, sadarbībā ar ģimenēm un dažādām valsts un pašvaldību institūcijām. Paralēli darbam skolā viņa no 2004.gada lasa lekcijas dažādām auditorijām. Piemēram, RPIVA psiholoģijas un pedagoģijas studentiem – bakalauriem un maģistrantiem attīstības psiholoģijā, psihodiagnostikā, un vadīja aktīvās prakses skolā. Viņa ir apguvusi grupu...

Turpinās priekšlikumu iesniegšana Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādei

30.08.2012.
Saskaņā ar Mārupes novada domes 2011.gada 25. janvāra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.1, 7.§) kopš 2012. gada aprīļa notiek Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrāde, kuru vada Mārupes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Aida Lismane. Vēl līdz 1. oktobrim tiek gaidīti iedzīvotāju un uzņēmumu rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei. Priekšlikumi iesniedzami un adresējami Mārupes novada domei uz e-pastu: aida.lismane@marupe.lv vai adresi: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskām personām -...

Uzsākta projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” īstenošana

01.08.2012.
2012.gada 26.jūlijā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu Nr. 2012-1-TR1-COM13-394662 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” (Towards Inclusive Education) īstenošanu. Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros. Projekta vadošais partneris ir no Turcijas – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü). Projektā piedalās: 1. Mārupes novada Dome 2. Mārupes pamatskola 3. Jaunmārupes sākumskola 4. Dienas centrs „Švarcenieki” 5. Kilis reģionālā pārvalde (Kilis...