Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.- 2028. gadam izstrādes uzsākšanu

12.10.2021.

Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.62 (prot.Nr.11) ”Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu apstiprināts Attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, kurā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties:

  • Mārupes novada pašvaldības domes mājaslapas sadaļā Mārupes novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti, kur turpmāk tiks publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un sagatavotie dokumenti.
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Lai nodrošinātu attīstības plānošanas procesa pēctecību atbilstoši jaunajai Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022.-2034. gadam, ir nepieciešams izstrādāt apvienotā novada kopīgu attīstības programmu. Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veikt spēkā esošās Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam un Babītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam izvērtēšanu un izstrādāt apvienotā novada kopīgu plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Apvienoto novadu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanas gaitā jau tika veikta virkne pasākumu sabiedrības iesaistei (iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, tematiskās darba grupas, iedzīvotāju forumi, konsultatīvās padomes, interaktīva aktivitāte), lai iegūtu sabiedrības viedokļus un priekšlikumus par turpmāko apvienotā Mārupes novada attīstību, kas tiks ņemts vērā, arī izstrādājot Attīstības programmu.

Turpinot iesaistīt sabiedrību, aicinām līdz š.g. 17. decembrim sniegt priekšlikumus Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādei, rakstot uz Mārupes novada Centrālo administrāciju, Attīstības un plānošanas nodaļu, Stratēģiskās plānošanas speciālistei Gerdai Rubīnai - Kiukucānei: gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv vai sūtot pa pastu Mārupes novada pašvaldībai, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167.

Aicinām sekot līdzi informācijai par Attīstības programmas izstrādes procesu un iespējām piedalīties sabiedrības iesaistes pasākumos.

Sabiedrības līdzdalības plānotie pasākumi pieejami šeit.

 

Attīstības un plānošanas nodaļa