Mārupes novads

Sabiedrības līdzdalības pasākumi

Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada Izglītības dienests izstrādā Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2026.gadam. Izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada jauniešu domes, Sociālā dienesta, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes dalībnieki.

Plāna mērķis ir noteikt Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti novadā.

Jaunatnes politikas attīstības plāns būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

Dokuments tika konceptuāli izskatīts un apstiprināts Izglītības un jaunatnes konsultatīvajā padomē 2020.gada 10.augustā.

Aicinām iesaistīties minētā dokumenta izstrādē, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus uz e-pastu izglitibas.dienests@marupe.lv  vai rakstiski adresējot Mārupes novada Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167,  vai zvanot pa tālruni - 67687143.

Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam 1.redakcija

Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes Izglītības dienests ir uzsācis darbu pie Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam. Plāna izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta speciālisti, novada izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki. Plāna mērķis ir Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs ieviest strukturēti pēctecīgu, visiem skolēniem pieejamu, karjeras izglītības sistēmu, pilnveidot un padziļināt skolēnu karjeras vadības prasmes un sniegt iespējas katram skolēnam tās apgūt viņam vispiemērotākajā veidā, sniegt skolēniem iespēju saņemt profesionālu pedagoģiskā personāla karjeras attīstības atbalstu.

Dokuments tika konceptuāli izskatīts un apstiprināts Izglītības un jaunatnes konsultatīvajā padomē 2020.gada 10.augustā.

Aicinām iesaistīties minētā dokumenta izstrādē, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus uz e-pastu izglitibas.dienests@marupe.lv vai rakstiski adresējot Mārupes novada Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167.

Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam 1.redakcija

Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde norisinājās laikā no 2018.gada decembra līdz 2020.gada februārim.

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.14 (prot.Nr.3, pielikums Nr.14). Informācija par pieņemto lēmumu un Attīstības programmas redakcija pieejama Mājas lapas sadaļā Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti/Attīstības programma 2020.-2026.gadam.

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika organizēta sabiedrības līdzdalība uzsākot redakcijas izstrādi, kā arī veicot tās publisko apspriešanu, saskaņā ar apstiprināto sabiedrības līdzdalības plānu (skatīt šeit)

2019.gada vasarā notikušo sabiedrības līdzdalības pasākumu protokoli: 

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Tīrainē PROTOKOLS Nr.1

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Mārupē PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Skultē PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Jaunmārupē PROTOKOLS Nr.4

Izstrādātās Attīstības programmas publiskā apspriešana noritēja laikā 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Tās ietvaros tika organizētas divas publiskās apspriešanas sanāksmes:

- 2019.gada 28.novembra sanāksme Mārupes kultūras namā -  protokols

- 2019.gada 2.decembra sanāksme Mazcenas bibliotēkā -  protokols

Publiskās apspriešanas sanāksmju prezentācijas: AP izstrāde, Vides pārskata izstrāde

Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Stratēģijā tiks noteikti izglītības attīstības mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un pasākumi, un tā būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

2019.gada 13.maijā notikusi diskusija un uzklausīti viedokļi "Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam" izstrādei:

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PROTOKOLS

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PREZENTĀCIJA - Mārupes novada Izglītības attīstības stratēģija 2020.-2026. gadam

13.05.2019.  DARBSEMINĀRA REZULTĀTI

Co2mmunity – projekts zaļākai nākotnei

co2

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

co22

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

co23

Par kopienu enerģijas projektiem sauc projektus, ko veido, ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie ir fundamentāli svarīgi un sniedz būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.
Projekta ietvaros Mārupes novada pašvaldībā plānots izveidot vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanai un īstenot kopienu enerģijas pilotprojektu. 
co24

•    2017. gada jūnijā Mārupes pašvaldībā saņemti pozitīvi lēmumi par dalību starptautiskos projektos. Kā viens no tiem ir apstiprinājums Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projektam “Co2mmunity” par kopsadarbības projektu atjaunojamo energoresursu jomā, kura ietvaros piedalīsies projekta partneri no 8 valstīm (Vācija, Dānija, Igaunija, Somija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Latvija).

•    2018. gada septembrī veikta aptauja par kopienu enerģijas projektu attīstību. Tās mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju ieinteresētību energoefektīvu risinājumu ieviešanā, kā arī enerģētisko resursu taupīšanas un optimizācijas paradumus. Aptaujā kopā piedalījās 42 novada iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 76% respondentu vēlas vairāk izprast energoefektivitātes pamatprincipus un uzzināt, kā būt energoefektīvam ikdienā, pārējie jau ir pietiekami labi informēti. Nedaudz vairāk kā 70 % aptaujāto nākotnē būtu interese izmantot kādus inovatīvus risinājumus enerģijas patēriņa samazināšanai savā mājvietā. Šie rezultāti norāda uz to, ka daļai novada iedzīvotāju ir liela interese par energoefektivitātes risinājumiem.

•    2018. gada 25.oktobrī tika organizēta diskusija ar iedzīvotājiem par energoefektivitātes risinājumiem novadā. Pasākumā kopumā piedalījās ap 20 dalībnieki, kuri tika iepazīstināti ar š.g. septembrī notikušo iedzīvotāju aptauju novadā.

•    2019. gada 27.martā Mārupes novada dome uzņēma projekta partnerus no astoņām Eiropas valstīm - Vācijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Mēs varam lepoties ar 2014. gadā Jaunmārupes pamatskolā uzstādīto saules siltuma enerģijas kolektoru sistēmu un saules PV paneļu sistēmu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.  Lai aplūkotu siltā ūdens un elektroenerģijas ieguvei uzstādītās sistēmas klātienē, „Co2mmunity” projekta partneri apmeklēja Jaunmārupes pamatskolu. Šī projekta ietvaros tieši Jaunmārupes pamatskolā tiks izveidots monitoringa stacijas modelis, kā rezultātā ikvienam būs iespēja iepazīties ar saules radītās enerģijas ietaupījumu, interaktīvi atspoguļojot to Mārupes pašvaldības mājaslapā.

•    Vizītei par godu, parādot skolēnu un viņu vecāku iesaisti ne tikai energoefektivitātes jomā, bet arī vides aizsardzībai nozīmīgos jautājumos -  Jaunmārupes pamatskolas 1. – 3. klases skolēni kopā ar vecākiem izgatavoja lampas un to abažūrus, izmantojot mājās atrodamus priekšmetus – piena pakas, kartona kastes, plastmasas pudeles u.c.
4.–9. klašu skolēni izgatavoja dažādas saimniecībā noderīgas lietas no plastmasas maisiņiem, mūžu nokalpojušiem krekliem, avīzēm un citiem sadzīves priekšmetiem, sniedzot tiem jaunu pielietojumu. Lai noteiktu oriģinālākās idejas, projekta partneri tika aicināti iejusties starptautiskas žūrijas lomā, balsojot par viņuprāt interesantākajiem izstādes darbiem. Viesi ļoti atzinīgi vērtēja paveikto, kā arī uzteica skolēnu izpratni par resursu taupības nozīmīgumu. Skolotājiem klasēs pārrunājot energoefektivitātes jautājumus, katra klase radīja plakātu, aicinot taupīt energoresursus, izvēlēties dabai draudzīgu dzīvesveidu un ieviest inovatīvus enerģijas ieguves risinājumus.

•    Pēc pašvaldības iniciatīvas viens no bērnu veidotajiem plakātiem ir pārtapis informatīvā skrejlapā, kuru ikkatrs mārupietis saņēma savā pastkastītē kopā ar izdevumu “Mārupes Vēstis”. Daļa no Jaunmārupes skolēnu veidotajiem plakātiem tika izstādīti Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, lai ikviens novada iedzīvotājs var aplūkot tos un smelties iedvesmu zaļākam dzīvesveidam.

•    2019. gada 13. septembrī norisinājās Co2mmunity ekspertu sanāksme, kurā tika diskutēts par iespējamiem energoefektivitātes risinājumiem Mārupes novadā.

•    2019. gada 23. septembrī Mārupes novada domē notika diskusija par projekta “Co2mmunity” aktualitātēm un kopienu atjaunojamās enerģijas projektu idejām Mārupes novadā, kurā informējām par projekta gaitu un diskutējām par energoefektivitātes risinājumu alternatīvām Mārupē. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliem. 

23.09.2019. Prezentācija

•    2019. gada 26. novembrī norisinājās Co2mmunity ekspertu sanāksme, kuras laikā tika pieņemts lēmums par pilotprojekta formātu un norises vietu. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliem. 

26.11.2019. Prezentācija

•    2019. gada decembrī tapusi Rīgas Plānošanas reģiona kolēģu veidotā īsfilma par projektu.

2020. gads 

Projekta gaitā tika izvēlētas divi objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mazcenu alejā 15, kur uz jumta tika izvietoti saules kolektori un saules paneļi, un rindu māja Lielajā ielā 160, uz kuras jumta izvietoti saules paneļi. Tā kā rindu mājas iedzīvotāji iegūto elektroenerģijas pārdaudzumu varēs atgriezt kopējā elektrotīklā, tas ļaus  samazināt elektrības rēķinus. Projekta laikā un pēc projekta šīs iekārtas paliks pašvaldības īpašumā.

Septembris tika pasludināts par ZAĻĀS ENERĢIJAS MĒNESI, iedzīvotājiem līdz ar pašvaldības informatīvo izdevumu pastkastēs saņemot arī bukletu, kas mudina apsvērt iespēju mājsaimniecības vajadzībām izmantot alternatīvus enerģijas ieguves veidus, kā arī dalīties savā pieredzē ar citiem, sūtot pieredzes stāstus uz e-pastu dzivozali@marupe.lv

plakāts

plakāts

18. septembrī  norisinājās Co2mmunity noslēguma seminārs novada iedzīvotājiem par tēmu “ZAĻĀ ENERĢIJA”, kurā par “Co2mmunity” projekta rezultātiem klātesošos informēja projekta eksperts Raivis Šķērstens, ar prezentāciju uzstājās arī Saules enerģijas asociācijas pārstāvis Aigars Kalniņš, AS Sadales tīkls pārstāvji Lauris Andžāns un Aivars Slišāns, savukārt pieredzē par dalību Co2mmunity projektā kā vienam no pilotobjektiem dalījās Lielās ielas 160 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs Jānis Bethers.

Prezentācija "ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS PROJEKTA ĪSTENOŠANA IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS IETVAROS"

Prezentācija "ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS"

Prezentācija "Lielās ielas 160 pieredzes stāsts"

Prezentācija "Ģenerējošo iekārtu pieslēgšanas process ST"

 

co25

Ja arī Tev ir idejas, kā mēs visi kopā varam kļūt energoefektīvāki, ar mērķtiecīgu rīcību samazinot saražoto CO2 izmešu daudzumu Mārupes novadā, kā arī, ja vēlies dalīties pieredzē par energoefektīvu risinājumu ieviešanu savā mājoklī ar citiem mārupiešiem, raksti mums uz e-pastu dzivozali@marupe.lv. 

izstāde

 

Informācija sadaļā atjaunota 02.10.2020.