Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

06.03.2019.

Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (sēdes protokola Nr.2) “Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”, lemjot neakceptēt ierosinātāja SIA “Olaines kūdra” (reģ.Nr. 40003006999, adrese: Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114) paredzēto darbību.

Lemjot par paredzēto darbību, Mārupes novada dome neuzskatīja par iespējamu akceptēt tādu paredzēto darbību, kura neatbilst spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam un ņemot vērā Mārupes novada iedzīvotāju un juridisko personu aktīvu līdzdalību, nav sagaidāms, ka esošajos apstākļos teritorijas plānojumā var tikt veikti tādi grozījumi, kas pieļautu paredzētās darbības īstenošanu. Tāpat ņemts vērā apstāklis, ka paredzētās darbības īstenošanas nodrošināšanai ir paredzēts izmantot esošu pašvaldības infrastruktūru, kura atrodas šim nolūkam neparedzētajā funkcionālajā zonējumā (dzīvojamā un lauksaimniecības teritorijā) un par ko ir saņemti iebildumi no iedzīvotājiem, kā arī fakts, ka no paredzētās darbības īstenošanas pieteiktajā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtētajā apjomā ir atteikusies pati Ierosinātāja.

Domes lēmums

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu un 2017.gada 15.marta Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.7 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Cenas tīrelis”, pieejami Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv (šeit)

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Cenas tīrelis” var iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv  (šeit)