Paziņojums par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanu

27.03.2015.

VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz), reģ. Nr.40003032065, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pabeidzis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētajai darbībai: “Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija”.

Par paredzēto darbību ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) pozitīvs atzinums Nr.7 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai (derīgs līdz 2017.gada 31.decembrim).

Ierosinātāja kontaktinformācija: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA „Projekts 3i”.

Ar VS "Latvijas dzelzceļš" tīkla elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma ZIŅOJUMU var iepazīties VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Ar Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinumu var iepazīties šeit.

Mārupes novada Dome 2015.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.29 (sēdes prot. Nr.4) “Par VAS Latvijas Dzelzceļš paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” akceptēšanu”.