Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Cenas tīreļa kūdras purva ieguves lauku paplašināšanai

15.02.2012.

Ierosinātājs, AS „OLAINES KŪDRA”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003006999, juridiskā adrese - Rīgas iela 21, Olaine, Olaines nov., LV-2114, mob. 20016356, 29121602 upenka@inbox.lv, purvs08@inbox.lv, www.georesursi.lv

Paredzētā darbības vieta, Cenas tīreļa purvs, Rīgas novads, Mārupes, Babītes un Olaines pagastu teritorijas, kadastra numuri 8076-011-0640, 8048-014-0048, 8080-003-0085, 8080-007-0078. Lēmums nr. 93 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, Rīgā, 2012.gada 28.februārī.

Kūdras ieguvi plānots veikt ar frēzkūdras paņēmiena metodi. Paredzētā darbības teritorija robežojas ar dabas liegumu „Melnā ezera purvs”.

Informācija pieejama www.olaine.lv, www.marupe.lv, www.babite.lv, www.georesursi.lv, kā arī pašvaldību informatīvajos dēļos (Ierosinātāja iesniegums un VPVB lēmums pie pašvaldības sekretāres), pašvaldību darba laikā.

Izpildītājs, ĢEO Resursi, Kļavu iela 2, Limbaži, Limbažu nov., mob. 20016356, www.georesursi.lv

Sākotnējā sabiedriskā sanāksme notiks:

02.05.2012 Mārupes novada Domē, Daugavas iela 29, Mārupē, 1.stāva vestibilā, plkst. 9:30

03.05.2012 Babītes novada Domē, Centra iela 4, 1. stāva vestibilā Piņķi, plkst. 9:30

07.05.2012 Olaines novada Domē, Zemgales iela 33, Olaine, plkst. 9:30
 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv ) līdz 2012.gada 14.maijam.