Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Anniņas” un Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, izstrādes uzsākšanu

18.10.2021.

Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu Nr.21 (prot. Nr.11) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Anniņas” un Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā”.  Detālplānojuma teritorija sastāv no nekustamiem īpašumiem “Anniņas” un Sniegu iela 22, ar kopplatību 3,1248 ha.

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” funkcionālā zonējuma karti, zemes vienības “Anniņas” un Sniegu iela 22 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS), kur noteikta minimālā zemes vienības platība ir 0,1200 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana savrupmāju apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu (precizējot sarkanās līnijas) un inženierinfrastruktūru. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir nekustamo īpašumu īpašnieki - fiziskas personas.

anniņas

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv,  sadaļā Pašvaldība /Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus detālplānojumā iekļaujamajiem risinājumiem var iesniegt līdz 2021.gada 19. novembrim Mārupes novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) vai  elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri ( e-pasts  dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00. Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai, lūgums izmantot attālinātas saziņas iespējas.