Paziņojums par detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai - īpašumu “Granduļi”, “Cepļi” un “Zeltiņu iela 106” teritorija Mārupē

15.08.2022.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 29.06.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 9 (prot. Nr.12) “Par nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra apz.80760030422 un “Zeltiņu iela 106” (kadastra apz. 80760031546) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.


Publiskās apspriešanas termiņš: 21.07.2022. – 19.08.2022. 
Publiskās apspriešanas sanāksme:  15.08.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā.
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
ID: 817 679 5216
Parole: Grand25

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 


Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 19.08.2022.:
•    pa pastu:  Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167;
•    ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv;
•    pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā;
•  reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).


Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.


Kontaktinformācija: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure,  tālr. nr. 67149862, e-pasta adrese: dace.zigure@marupe.lv, speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.


Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts: 


Detālplānojuma (turpmāk - DP) mērķis - jauna detālplānojuma izstrāde atbilstoši spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014. - 2026. gadam, paredzot sadali savrupmāju un rindu māju apbūves gabalos, un sarkano līniju pārkārtošana.


DP risinājums – īpašuma teritorijas (5,7514 ha) sadale 32 zemes vienībās – 28 zemes vienības  savrupmāju vai dvīņu māju apbūvei, tai skaitā divos īpašumos arī rindu māju apbūvei (apbūves blīvums 40%, augstums trīs stāvi), viena zemes vienība publiskai apbūvei (50% apbūves blīvums), viena zemes vienība - labiekārtota ārtelpa un divas zemes vienības - transporta infrastruktūrai. Transporta organizācija - pieslēgums pie pašvaldības Zeltiņu ielas, veidojot DP teritorijā jaunas ielas - Granduļu un Deju, un pievienojumi no Zeltiņu ielas, šķērsojot grāvi. DP paredz prasības rindu māju apbūves risinājumiem.