Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

05.12.2010.
b1_co_normalb2_co_normalb3._normal
b4co_normalb5_co_normalb6co_normal

Mārupes novada Dome nodod publiskai apspriešanai sabiedriskas iestādes būvniecības ieceri Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Būvniecības ierosinātājs:

 Mārupes novada Dome

Reģ.nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

Atbildīgās amatpersonas:

Mārupes novada būvvaldes vadītāja Aida Lismane tālr. 67149879

Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis tālr. 67149877

Projektētājs:

A/S „LX grupa”

Reģ.nr. 40003015243 Krasta iela 44 Rīga

Atbildīgā persona: Inese Bikše tālr. 67812168

Sabiedriskas iestādes būvniecības ieceres prezentācijas sēde notiks Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolā Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39, 14.12.2010. plkst. 17.30

Ar būves metu iespējams iepazīties Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, 1.stāva vestibilā, Mūzikas un mākslas skolā Mazcenu alejā 39 .

Rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri var iesniegt Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29 Mārupes nov. LV 2167 līdz 10.01.2011.

Aizpildītu aptaujas lapu ar savu pausto viedokli par Sabiedriskas iestādes būvniecības ieceri Jaunmārupē Mazcenu alejā 33/3 varat nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: aida.lismane@marupe.lv  vai aizpildīt personīgi Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupes novadā līdz 10.01.2011.

Par Mārupes novada Domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, interesēties pa tālruni 67149895 vai 67149879 .