Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi

14.07.2020.

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.12) “Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības teritorija ar kopplatību 5,6168 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums “Valdari” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas (DzSM). Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,3000 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pārkārtot transporta teritorijas zonējuma robežas zemes vienībām Nr.13 un Nr.14, pārceļot publiskās ārtelpas joslu un attiecīgi pārkārtot arī apbūves zemes vienību robežas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

vald

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi), kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 13. augustam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.