Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumiem

14.01.2020.

Informējam, ka Mārupes novada domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministra 2020.gada 13.janvāra Rīkojums Nr.1-2/340 “Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” darbības apturēšanu (turpmāk -Rīkojums).

Pašvaldība izvērtēs Rīkojumā norādītās neatbilstības un lems par nepieciešamajiem precizējumiem Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, plānojuma grozījumu 3.redakcija tiks nodota publiskai apspriešanai, kas paredzams notiks 2020.gada martā.