Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bičuļi” Dzilnuciemā Babītes pagastā 

22.02.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 31. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 32 (prot. Nr. 3) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bičuļi”, kadastra Nr.8048 007 0033, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā”. 

Detālplānojuma teritorija: nekustamā īpašuma “Bičuļi” (kadastra nr. 8048 007 0033) Dzilnuciemā Babītes pagastā Mārupes novadā teritorija ar kopējo platību 2,4 ha. Īpašums atrodas Dzilnuciema teritorijā. Funkcionālais zonējums: Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), daļēji – Dabas un apstādījumu teritorija (DA). Zemes vienības daļai papildus noteikts aprobežojums: Nacionālās un vietējās nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7). Zemes vienība piekļaujas valsts galvenajam autoceļa A9 Rīga–Liepāja zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0197 un pašvaldības autoceļa C21, ceļš uz Božām, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0201. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis: veikt īpašuma sadali savrupmāju būvniecībai, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, noteikt ielas sarkanās līnijas, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un prasības labiekārtojumam, kā arī izstrādāt ielu būvprojektu minimālā sastāvā.  

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – privātpersona. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties:  

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2024. gada 18. martam: 

  • pa pastu vai klātienē: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 

  • parakstītu ar elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv

  • iemetot pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4. 

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālr.nr.: 27269759, e-pasta adrese: anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Detālplāna karte