Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu nekustamo īpašumu “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas”  Mārupē  teritorijā

24.05.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 37 (prot. Nr. 8) “Par nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra Nr. 8076 007 1642), “Salacas” (kadastra Nr. 8076 007 1643), “Ernesti” (kadastra Nr. 8076 007 1644), “Nāras” (kadastra Nr. 8076 007 1645) un “Sīgas” (kadastra Nr. 8076 007 1646) Mārupē Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes izbeigšanu”. Ar lēmumu tiek izbeigta 2021. gadā uzsāktā detālplānojuma izstrāde, jo detālplānojuma izstrādes ierosinātāji lūguši izbeigt detālplānojuma izstrādi, kā arī ņemot vērā to, ka detālplānojuma izstrāde faktiski nav bijusi uzsākta.

Ar lēmumu var iepazīties Pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošiem detālplānojumiem, kā arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz dokumentu: (https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=101099#document_22683).

Kontaktpersona: Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs: 67149862, e-pasta adrese: anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.