Nekustamā īpašuma “Pogas” Jaunmārupē detālplānojuma projekts nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

16.04.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 43 (prot. Nr. 6) “Par nekustamā īpašuma “Pogas” (kadastra numurs 8076 011 0176) zemes vienības ar adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8076 011 1743), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam.  

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 25. aprīlī plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē.  

Papildus tiek nodrošināta iespēja piedalīties sanāksmē attālināti “MS Teams” platformā. 

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Pogas25

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju var iepazīties:  

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkās Mārupē, Daugavas ielā 29, un Piņķos, Centra ielā 4. 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2024. gada 14. maijam: 

  • klātienē vai sūtot pa pastu – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 

  • parakstītu ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv

  • iemetot pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām – Mārupē, Daugavas ielā 29, vai Piņķos, Centra ielā 4; 

  • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv un ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”). 

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs 27269759, e-pasta adrese anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts 

Detālplānojuma mērķis – veikt īpašuma sadali savrupmāju būvniecībai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru un veidojot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, noteikt ielas sarkanās līnijas, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

Detālplānojuma risinājums – īpašuma teritorijas (4,9210 ha) sadale 35 zemes vienībās: 31 zemes vienība – savrupmāju (ģimenes dzīvojamo māju) apbūvei un papildizmantošana zemes vienībā Nr. 6 – vietējās nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, 1 zemes vienība – labiekārtotas publiskās ārtelpas nodrošināšanai, 3 zemes vienības – transporta infrastruktūrai, pašvaldības ielu un inženiertīklu izbūvei. Plānota E kategorijas ielas. Piekļūšana detālplānojuma teritorijai paredzēta no Segliņu ielas un pašvaldībai piederošās Celmu ielas rietumu daļā. 

Attēls, kurā ir rinda, teksts, karte

Apraksts ģenerēts automātiski