Izmaiņas Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņos un sanāksmes norisē

09.04.2020.

Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtējā situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 12.05.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek pagarināts. Pakārtoti, arī publiskās apspriešanas sanāksme, kas iepriekš tika plānota 26.03.2020, nav notikusi un tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu datumu periodā, kad būs beigusies Latvijā noteiktā ārkārtējā situācija.

 

Par turpmākām publiskās apspriedes norisēm aicinām sekot līdzi Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmas vietnē www.geolatvija.lv .

Ņemt vērā, ka ārkārtējās situācijas periodā no 23.03.2020. līdz 12.05.2020. plānojuma grozījumu  dokumentācija un konsultācijas pieejamas tikai attālināti.

Aktuālie publiskās apspriešanas norises laiki:

Publiskā apspriešana notiek periodā no 2020.gada 16.marta līdz 27.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu laiku pēc 12.05.2020.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 27.maijam:

  • pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā (pastkastītē pie ieejas Kultūras namā), adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • elektroniski priekšlikumus var iesniegt iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv.

Atgādinām, ka ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju un Vides pārskata redakcionāli precizēto redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Elektroniskajā vidē  - Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
  • Klātienē (pēc 12.05.2020.) izdrukas formātā - Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.A