Sabiedrība

Stājas spēkā saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā

21.01.2022.

2022. gada 22. janvārī spēkā stājas Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembrī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 33/2021 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā"

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām sagatavošana, izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrācija ADTI datu bāzē. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

Noteikumi attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Mārupes novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arī veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju projektēšanu un būvniecību.

 

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

  • Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā";
  • Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Babītes novada pašvaldībā".

 

Saistošo noteikumu pilns teksts un cenrādis "Maksa par datu, kuri satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, pārbaudi, reģistrāciju Mārupes novada pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes" atrodams ŠEIT