Par īpašuma Mārupē, Plieņciema ielā 41, teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4/2024 izdošanu

14.03.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dome 2024. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 31. (prot. Nr.4) "Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280) teritorijā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4/2024 izdošanu", ar ko apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 35/2023.

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un lokālplānojuma gala redakciju var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālāwww.geolatvija.lv un Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Lokālplānojumi”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošie noteikumi par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēti 2024. gada 8. martā (oficiālā publikācija Nr. 2024/49.18).

Saistošie noteikumi nav īstenojami, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajā daļā minētās darbības, kas attiecas uz lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību. Pārsūdzēšanas termiņš ir divi mēneši no lokālplānojuma spēkā stāšanās (2024. gada 9. maijs).

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vecākā teritorijas plānotāja Dace Žīgure (tālruņa numurs 67149862, e-pasta adrese dace.zigure@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.