Par īpašuma “Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

21.08.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)  dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 60 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Blakusšķērstēni” (kadastra Nr. 8048 007 0144) Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 03.08.2023., publikācijas Nr. 2023/148.8 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/148.8).

Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv  sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27869 ). Ar lēmumu var iepazīties arī Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka  (tālruņa numurs: 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.