Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Smaidas” Mārupē

19.03.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 36 (prot. Nr. 4) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Smaidas” (kadastra Nr.8076 006 0288) Mārupē, Mārupes novadā”.

Detālplānojuma teritorija: īpašums “Smaidas” (kadastra nr. 8076 006 0288) ar kopējo platību 1,0000 ha, kas atrodas Mārupes pilsētā, funkcionālajā zonā “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS). Nekustamajam īpašumam “Smaidas” fiziska un juridiska piekļuve pa ielu vai ceļu nav nodrošināta. Tuvākā brauktuve ir privātīpašumā esošā Vīnkalnu iela.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: veidot savrupmāju dzīvojamo apbūvi Mārupes pilsētas teritorijā – veikt zemesgabala sadalīšanu, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, nosakot ielas sarkanās līnijas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – juridiska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi” – “Detālplānojumi izstrādes stadijā” un ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2024. gada 18. aprīlim:

  • klātienē vai sūtot pa pastu – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • parakstītu ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv;
  • iemetot pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām – Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs 27269759, e-pasta adrese anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma karte