Pakalpojumi

Audžuģimenes statusa iegūšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Laulātie, vai persona iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iesniedz  personīgi Bāriņtiesā. 
Nepieciešamie dokumenti:
- Personu apliecinošs dokumentu- uzrāda oriģinālu;
- Ģimenes ārsta atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli. Atzinumu izsniedz ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā laulātais (persona) ir reģistrēts un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;
- Psihiatra un narkologa atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli.
2.Bāriņtiesa izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;
3. Noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
4. Sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus;
5. Pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);
6. Nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
7. Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas bāriņtiesas sēdē lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu.
8.  Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai (2.pielikums)
9. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi.
10. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.
11. Lēmuma norakstu bāriņtiesa trīs darbdienu laikā izsniedz laulātajiem (personai) un nosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.
12. Pamats bērna nodošanai audžuģimenei ir bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē un līgums, ko noslēgusi pašvaldība, kuras izveidotā bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un viens no laulātajiem (persona), kas ieguvuši audžuģimenes statusu (3.pielikums). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, ja līgumā nav noteikts citādi.
13. Bāriņtiesa pirms bērna ievietošanas audžuģimenē sniedz audžuģimenei rakstisku informāciju par bērna emocionālo un veselības stāvokli, apstākļiem, kādos bērns atradies pirms ievietošanas audžuģimenē, apstākļiem, kas jāņem vērā, lai audžuģimene varētu pienācīgi bērnu aprūpēt, par saskarsmes kārtību ar bērna vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām) un citiem radiniekiem vai bērnam tuvām personām. Audžuģimenei ir pienākums 10 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas personīgi iepazīties ar bērnu un pieņemt lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā.
14.Bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai. Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.
15. Lēmuma norakstu par bērna ievietošanu audžuģimenē bāriņtiesa piecu darbdienu laikā nosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un audžuģimenes deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu un par personas vai laulāto piemērotību audžuģimenes pienākumu pildīšanai un bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu audžuģimenē

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokumentu- uzrāda oriģinālu.
2. Iesniegums.
3. Ģimenes ārsta atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli. Atzinumu izsniedz ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā laulātais (persona) ir reģistrēts un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus.
4. Psihiatra un narkologa atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli.