Kontakti

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

Struktūrvienības kontaktpersonas

Izglītības darba speciāliste (izglītības kvalitātes jautājumi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, mācību priekšmetu olimpiādes)
Izglītības darba speciālists (pieaugušo neformālās izglītības jautājumi, profesionālā izglītība, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana))
Izglītības darba speciāliste (karjerizglītības jautājumi, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)
Jaunatnes darbiniece (tiešais darbs ar jauniešiem Mārupes pilsētā un pagastā, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra “Hēlijs” vadīšana)