Paziņojums par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A (Mārupē, Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

18.01.2022.

Mārupes novada pašvaldības  dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18 (prot. Nr. 16) ”Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr. 80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr. 80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr. 80760031291) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2023. gada 26. februārim.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.