Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

01.03.2022.

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā.

Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas nr. 40103045371.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā.

Paredzētās darbības apraksts: 

Paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide. Dīķsaimniecība plānota kā ekstensīvs/i zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar hidropneimatisko iekārtu izcelt (izsūkt) smilts – ūdens maisījumu un novadīt to uz atūdeņošanas krautni. Pēc dīķa (dīķu) ierīkošanas beigām paredzēts veikt teritorijas ap ierīkoto dīķi (dīķiem) planēšanu un apzaļumošanu, pēc kā veicot pasākumus dīķu ierīkošanai. 

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde 2020. gada 10. septembrī mazāka dīķa izbūvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” piemēroja ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Ierosinātājs koriģēja plānotās dīķsaimniecības apjomus un iesniedza iesniegumu Vides pārraudzības valsts birojam, kas 2021. gada 8. martā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/6 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. 

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: SIA „Sabiedrība Mārupe” dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2022. gada 12. februāris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv  sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi, un ziņojuma sagatavotāja mājaslapā SIA “Vides eksperti” videseksperti.lv/pazinojumi, sākot ar 2022. gada 1. marta plkst. 10.00

Neklātienes apspriešana notiks no 2022. gada 1. līdz 7. martam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv.  

Tiešsaistes videokonference notiks 2. martā plkst. 17.30 platformā “Zoom”. 

Pieejas saite:
https://us02web.zoom.us/j/88303674875?pwd=T2ttOE5VVjNZZXhlaXhCNHpaOEpwdz09
Meeting ID: 883 0367 4875
Passcode: 314344

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas ielā 29, Mārupē)  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 18, otrdienās un trešdienās no plkst. 9 līdz 17, piektdienās no plkst. 9 līdz 15, kā arī Mārupes novada pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi;
  • SIA “Vides eksperti” mājaslapā  šeit

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var iesūtīt līdz 2022. gada 25. martam: 

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv ); 
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).

 

Video prezentācija