Par īpašumu “Olīvas” un “Liesmas A” Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

20.06.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 41 (prot. Nr. 10) “Par nekustamo īpašumu “Olīvas”, kadastra Nr. 8076 008 0075, un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 4. jūlijā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē 1. stāvā. Papildus tiek nodrošināta iespēja piedalīties sanāksmē attālināti platformā “MS Teams” (saite uz sanāksmi https://ej.uz/olivas4).

Ar domes pieņemto lēmumu un detālplānojuma redakciju var iepazīties:

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie ieejas Pašvaldības administrācijas ēkās Mārupē, Daugavas ielā 29, un Piņķos, Centra ielā 4.

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2024. gada 19. jūlijam:

  • klātienē vai sūtot pa pastu uz adresi Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • parakstītus ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv;
  • iemetot pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkas Mārupē, Daugavas ielā 29, vai Piņķos, Centra ielā 4;
  • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv un ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka (tālruņa numurs 67511291, e-pasta adrese svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts:

Detālplānojuma mērķis: veikt īpašuma sadali apbūves veidošanai Tīraines ciema teritorijā.

Detālplānojuma risinājums: īpašumu teritorijas (2,0327 ha) sadale 16 zemes vienībās, no tām 12 zemes vienības – savrupmāju apbūvei, 4 zemes vienības – transporta teritorijas (TR). Detālplānojuma ietvaros tiek precizētas sarkanās līnijas, kā arī tiek veidots jauns pieslēgums pie Sauliešu ielas.

Piekļūšana detālplānojuma teritorijai nodrošināta no Pašvaldības ielas – Sauliešu ielas.

Detālplānojuma karte

Attīstības un plānošanas pārvalde