Noslēdzošā tikšanās ar iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izbūves projektiem Mārupes novadā

21.02.2024.
logo

 

Vakar, 20. februārī, Jaunmārupē, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās noslēdzošā tikšanās ar iedzīvotājiem par veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā, konkrēti, par būvniecības ieceri Mazcenu alejas posmā. Šīs tikšanās mērķis bija informēt iedzīvotājus par iecerētā projekta risinājumiem, būvdarbu vajadzībām nepieciešamo koku nociršanu, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī pārrunāt radušos iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ierosinājumus.

Sanāksmē piedalījās Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, Attīstības un plānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Liene Valtere, Pašvaldības īpašumu pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājs, ceļu būvinženieris Uldis Bārdulis, Būvniecības nodaļas ainavu arhitekte Žanete Salzirne un SIA "BM-projekts" ceļu projektēšanas nodaļas vadītājs Didzis Dāle.

Pašvaldības pārstāve Liene Valtere norādīja, ka veloinfrastruktūras izbūve ir jāskata kompleksi un reģionālā mērogā. Jaunizbūvētā veloinfrastruktūra Mārupes novadā ir daļa  no vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveides Rīgas areālā un paredzēta, lai radītu priekšnoteikumus vietējā līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai jeb ikdienas mobilitātei. Tāpat projekts tiek realizēts, lai dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem un zaļās mobilitātes pieejamībai starp apdzīvotām vietām. Kā norādīja L.Valtere, pirms projekta izstrādes tika veikta priekšizpēte un iegūti divi iespējamie trases varianti, no kuriem tika izvēlēts tas, kurā ir mazāk apgrūtinājumu un kas ir ekonomiski un tehniski pamatotāks, piemēram, netiek skarti privātīpašumi un mazāk tiek skarti esošie inženiertīkli. Maršruta “Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe” kopgarums ir 14.203 kilometri, tai skaitā pārbūvēti vai no jauna izbūvēti tiks 6.750 kilometri, un veloinfrastruktūru paredzēts nodot lietošanai līdz 2026. gada 31. maijam.

Didzis Dāle informēja, ka veloinfrastruktūra Mazcenu alejas posmā sākas pie stāvlaukuma blakus Neriņas upei, pretī Krasta ielai (nekustamā īpašuma kadastra Nr.80760110148), līdz kuram jau pagājušajā gadā izbūvēts apvienotais gājēju veloceļš (gar Ziedkalnu ielu un Mazcenu alejas posms no Ozolu ielas līdz Krasta ielai), un to iecerēts turpināt 2,5 metru platumā, paplašinot esošo ietvi. Meža daļā, aiz nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 33/3,  velobraucējus paredzēts nodalīt no gājējiem un velojosla būs pietuvināta brauktuvei. Tas darīts ar nolūku, lai nepalielinātu meža daļā esošo ietvi, kas nozīmētu papildus koku izciršanu abpus būvdarbu zonai. Pirms autobusu pieturvietas (Pļavu iela) ceļš atkal tiek savienots kā kopējais gājēju veloceļš un tā novietojums sakrīt ar esošo ietvi līdz autobusa pieturai “Jaunmārupes pamatskola”. Būvprojekts ir savietots ar diviem Mazcenu alejas seguma atjaunošanas projektiem, kuru ietvaros tiks pārbūvēta brauktuve, izbūvēta slēgta tipa lietus ūdens savākšanas sistēma un pārbūvētas ielas posmā no Jaunmārupes pamatskolas līdz autobusa apstāšanās vietai pie Mārupes Mūzikas un mākslas skolas (“Mūzikas un mākslas skola”, “Pļavu iela” un “Jaunmārupes pamatskola”). 

No iedzīvotājiem tika saņemts ierosinājums veloceļu būvēt pa braucamo ielas daļu, taču, kā norādīja Uldis Bārdulis, tad tas nav drošs risinājums, ņemot vērā, ka Mazcenu aleja ir galvenā iela, kuru iedzīvotāji, tai skaitā bērni, izmanto nokļūšanai uz Jaunmārupes pamatskolu un automašīnu satiksme ir intensīva. Tāpat bija ierosinājums neizcirst kokus, jo ielas koridors atļauj veloceļu izbūvēt tuvāk dzīvojamo māju teritorijai. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka projekta risinājums ir izvēlēts domājot par apgrūtinājumiem nākotnē, jo tuvāk ēkām esošā zeme atrodas privātīpašumā, bet tā kā projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, līgums paredz, ka būviecere jārealizē pašvaldībai piederošā zemē. 

Projekta realizācijai plānots nocirst 19 kokus, taču to vietā tiks stādīti 23 jauni koki, kā arī paredzēta krūmu rindas atjaunošana. Žanete Salzirne informēja par katra Mazcenu alejā izcērtamā koka stāvokli un skaidroja, kādēļ kokus nepieciešams izcirst nevis saglabāt - lielākajai daļai no tiem ir nelieli vai vidēji bojājumi, piemēram, stumbra traumas, plaisas, sakņu trupas pazīmes un dobumi. Speciāliste norādīja, ka, izbūvējot Mazcenu alejas posmu, tiks sakārtota arī lietus ūdens kanalizācija, kas nozīmē – daudzdzīvokļu māju kvartāli tiks pasargāti no ūdens uzkrāšanās iebrauktuvju zonās, jo ūdens tiks novadīts uz Neriņu.

Noslēdzot tikšanos, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna sacīja, ka: “Visas tikšanās ar iedzīvotājiem ir bijušas ļoti produktīvas. Mēs tiešām gaidām ieteikumus, jo arī iepriekšējās tikšanās reizēs tie bijuši tiešām vērtīgi un tādi, kurus ir iespējams vēl konkrētajā projektā iestrādāt.

Pašvaldība vēlas uzsvērt, ka visi iedzīvotāju mutiski un rakstiski sniegtie ierosinājumi tiek izskatīti un vērtēti, un jau šobrīd ir veiktas vairākas izmaiņas esošajā projektā. Noslēdzoties viedokļu iesniegšanas termiņam, pašvaldība turpinās ierosinājumu analīzi, savukārt pēc tās - iedzīvotāji tiks informēti par projekta gala risinājumu.

Iedzīvotāji var iesniegt priekšlikumus līdz 25. februārim:

  • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167;
  • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā LV 2107;
  • vai e-pastā ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Jautājumu gadījumā vērsties pie būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles: didzis@bm-projekts.lv, tālr. nr. 26191009 vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kontaktpersonas:

  • Inženierbūvju nodaļas vadītājs, galvenais ceļu būvinženieris Uldis Bārdulis (e-pasta adrese: uldis.bardulis@marupe.lv, tālr. nr. 67687152);  
  • Būvniecības nodaļas ainavu arhitekte Žanete Salzirne (e-pasta adrese: zanete.salzirne@marupe.lv, tālr. nr. 25663647).