Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Mārupes novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas

23.11.2021.

Mārupes, Babītes un Salas pagastiem apvienojoties vienā Mārupes novadā, atkritumu apsaimniekošanas sistēma Mārupes pagastā, kā arī Babītes un Salas pagastos darbosies tāpat kā pirms Administratīvi teritoriālās reformas, nosacīti šobrīd veidojot divas atkritumu apsaimniekošanas zonas -  Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagasta zonu, kur atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tāpat kā arī līdz šim nodrošinās viens uzņēmums - SIA “Eco Baltia vide”.

Tomēr būtiski piebilst, ka šobrīd abu zonu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nedaudz atšķiras viena no otras. Provizoriski tiek plānots, ka šāda kārtība saglabāsies līdz 2024.gada nogalei, līdz ar to pakalpojuma līgumi paliek spēkā un nav jāmaina. Bet, lai nodrošinātu vienmērīgu un ilgtspējīgu novadu apvienošanos un turpmāk kvalitatīvu novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, Mārupes novada pašvaldības speciālisti ir izstrādājuši rīcības plānu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes novadā. Kā viena no pirmajām rīcībām laika posmā no 13.09.2021. līdz 11.10.2021. tika veikta Mārupes, Babītes un Salas pagasta iedzīvotāju un juridisko personu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējuma aptauja. Pēc iedzīvotāju un juridisko personu aptaujas datu apkopojuma un analīzes, tiks izveidota darba grupa turpmākā rīcības plāna uzdevumu īstenošanai.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība.

Tā kā abas pašvaldības atklātu iepirkuma konkursu rezultātā jau pirms administratīvi teritoriālās reformas ir noslēgušas līgumus ar SIA “Eco Baltia Vide” par dažādiem tarifiem, esošajiem pakalpojuma saņēmējiem un jauniem klientiem tiek piemēroti tādi tarifi, kādi ir spēkā attiecīgā pagasta teritorijā (Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastā). Šobrīd nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir: Mārupes pagastā 12.69 eiro/m3 ar PVN; Babītes un Salas pagastos 18.09 eiro/m3 ar PVN.

Informāciju, kā noslēgt līgumu ar “Eco Baltia vide”, aicinām skatīties Mārupes novada mājaslapā sadaļā Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ Atkritumu apsaimniekošana  vai sazinoties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru pa tālr. 8717 vai 67 799 999.


Jāņem vērā!

2020. gada 23. novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A.5), kas nosaka, ka katru gadu palielināsies Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes. Līdz ar to katru gadu tiks palielināts dabas resursu nodoklis par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Jāņem vērā, ka arī SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 2. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz būtisku tarifa pieaugumu. Līdz ar plānotajām izmaiņām, prognozējams, ka Mārupes, Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem ļoti būtiski pieaugs nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.


Ko varam darīt, lai nepalielinātu mājsaimniecības izdevumus?

atkritumiLai taupītu dabas resursus, mazinātu klimata pārmaiņas, neradītu liekus atkritumus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, ir būtiski šķirot atkritumus, kurus var izmantot kā otrreizējo resursu, saražojot jaunas preces.

 

Galvenie ieguvumi, šķirojot atkritumus:

  • Nošķirojot papīru, stiklu, PET pudeles, plastmasu, bioloģiski noārdāmos atkritumus u.c. no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā;
  • atšķirotie iepakojumi nonāk otrreizējā pārstrādē un turpina savu dzīvi kā jaunas lietas;
  • iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt arī enerģiju un dabas resursus;
  • ikdienā šķirojot otrreiz pārstrādājamos atkritumus, ir iespēja samazināt ikmēneša maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu;
  • saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai.

 

Lai šķirotie atkritumi nonāktu pārstrādē, galvenais nosacījums – visam, kas tiek izmests šķiroto atkritumu savākšanas konteinerā, ir jābūt tīram, bez pārtikas vai kādiem citiem produktu atlikumiem, un iepakojums noteikti ir jāsaplacina.


Atkritumu šķirošanas iespējas Mārupes, Babītes, Salas pagastos

Mārupes, Babītes un Salas pagasta iedzīvotājiem SIA „Eco Baltia vide” piedāvā dažādas atkritumu šķirošanas iespējas gan juridiskām personām, gan privātpersonām. Šķiroto atkritumu konteineru tukšošana tiek nodrošināta bez maksas. Jāpiebilst, ka ļoti būtiski, lai šķirotie materiāli būtu bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem un attiecīgajā konteinerā atrastos tikai atbilstošie materiāli. Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un uzskatāms par sadzīves atkritumiem, kas tiek izvesti, piemērojot sadzīves atkritumu izvešanas tarifu. Tā kā Mārupes novadā šobrīd izveidojušās divas atkritumu apsaimniekošanas zonas -  Mārupes pagasts un Babītes un Salas pagasts, tad atkritumu šķirošanas iespējas ir dažādas.

somasMārupes pagastā nav publiski atkritumu dalītas vākšanas punkti, bet otrreiz izmantojamos/pārstrādājamos materiālus šķiro katrā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā, t.i., to rašanās vietās un izved bez maksas. Konteineru novietnes daudzdzīvokļu namu pagalmos ir tikai šo namu iedzīvotājiem un citi uz šiem laukumiem atkritumus nedrīkst vest! Privātmājās katra mājsaimniecība, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, var bez maksas saņemt divas somas (60 l) iepakojuma dalītai vākšanai. Ja nepietiek ar somas tilpumu, var iegādāties 0,24 m3 tilpuma konteineru. Gan somas, gan konteineri tiek izvesti vienu reizi četrās nedēļās pēc grafika bez maksas.

 

Babītes un Salas pagastos ir izveidoti 11 publiski pieejami dalīti vāktu atkritumu savākšanas punkti un 56 stikla iepakojuma savākšanas konteineri (skatīt zemāk tabulā), bet katrs atkritumu radītājs var pieteikt sašķirota iepakojuma izvešanu no mājām vai uzņēmuma, tajā skaitā no daudzdzīvokļu mājām. Šim nolūkam no atkritumu apsaimniekotāja var iegādāties divu izmēru somas (tilpums 60l, cena 14,52 EUR ar PVN; tilpums 120 l, cena 18,15 EUR ar PVN)  vai 0,24 m3 tilpuma konteineru (konteinera iegādes maksa 27,50 EUR ar PVN). Sašķirotā iepakojuma izvešana pēc grafika (saskaņojot ar apsaimniekotāju) ir bez maksas.

Sīkāku informāciju par atkritumu šķirošanas iespējām Mārupes, Babītes un Salas pagastos daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un privātmāju īpašniekiem, kā arī informāciju par dalītās vākšanas punktiem un konteineru izvietojumu (tabulu un karti) aicinām skatīties Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ Atkritumu apsaimniekošana).


BIO atkritumu šķirošana

Ņemot vērā, ka no sadzīves atkritumiem gandrīz puse ir bioloģiski noārdāmi, ļoti svarīgi ir arī šos atkritumus savākt atsevišķi un dot tiem “otru dzīvi”. Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, sākot ar 2021. gadu, Latvijā dalīti ir jāvāc bioloģiski noārdāmie atkritumi. Bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek iedalīti divās lielās grupās: virtuves (gan mājsaimniecību, gan sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un tiem pielīdzināmie ražošanas atkritumi); dārzu un parku.

Mārupes novada (Mārupes, Babītes un Salas pagasta) iedzīvotājiem SIA “Eco Baltia vide” nodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas un savākšanas iespējas. Mārupes pagastā ikvienai daudzdzīvokļu mājai (apsaimniekotājam) ir iespēja noslēgt līgumu par virtuves atkritumu atsevišķu savākšanu bioloģisko atkritumu konteinerā. Šādu atkritumu izvešanas tarifs ir 6.33 eiro/m3 ar PVN. Pie tam, izmantojot šo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina arī katrs dzīvoklis ar nelielu aizveramu tvertni bioloģisko atkritumu savākšanai.

 

Dārzu un parku atkritumu izvešanai jebkurš “Eco Baltia vide” klients var pasūtīt arī 0.24 m3 konteinerus (konteinera iegādes cena 0.01 eiro), izvešanas tarifs 10.89 eiro/m3 ar PVN .

Zaļajiem dārza atkritumiem ir iespēja iegādāties priekšapmaksas maisus (120 l) Mārupes pagastā - ziedu veikalos FORSITIJA - Daugavas ielā 27  Mārupē (pie pašvaldības), Daugavas ielā 31, Mārupē  (t/c RIMI).

Babītes un Salas pagastos ikviens “Eco Baltia vide” klients var izvēlēties priekšapmaksas maisus (120 l) vai 0.24 m3 konteinerus (konteinera iegādes cena 27.50 eiro), daudzdzīvokļu mājām (apsaimniekotājiem) noslēdzot līgumu, konteineru piegādā bez maksas. Izvešanas tarifs 15.13 eiro/m3 ar PVN un bioloģiski noārdāmie atkritumi netiek dalīti pa veidiem. Priekšapmaksas maisus zaļajiem dārza atkritumiem var iegādāties ziedu veikalā Anemoon - Jūrmalas ielā 14, Piņķos.

Piepildīta maisa izvešanu jāpiesaka apsaimniekotājam un tas norādītajā dienā jānovieto pie sētas.

 

Papildu informāciju par BIO atkritumu šķirošanu un galvenajiem nosacījumiem, ko drīkst izmest BIO konteineros, lasiet Mārupes novada mājaslapas sadaļā  Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ Atkritumu apsaimniekošana vai SIA “Eco Baltia vide” mājaslapā.


Zināšanai!

 

Dalīti vāktu atkritumu izvešanu pēc grafika SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vienlaicīgi gan vieglajam iepakojumam, gan stikla iepakojumam ar vienu specializētu transportlīdzekli. Šīs mašīnas kravas tilpne ir sadalīta divās daļās, kas ļauj nesajaucot vienlaicīgi savākt gan stikla, gan vieglo iepakojumu.

Klientu ērtībām uzņēmums ir izveidojis mobilo aplikāciju, kas lietotājam ļauj ērti sekot līdzi jaunumiem, rēķiniem un atgādinās par konteinera novietošanu izvešanai.

Noslēgtie atkritumu apsaimniekošanas līgumi visā novadā paredz lielgabarīta, nolietotas sadzīves tehnikas u.c. atkritumus izvest reizi ceturksnī, un tie nebūs pašiem jāved uz savākšanas vietām pēc grafika, bet iepriekš piesakot apsaimniekotājam, tas pēc tiem aizbrauks pakaļ bez maksas. Iepriekšminētais attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Konkrētus savākšanas datumus un pieteikšanas termiņus SIA “Eco Baltia vide” savlaicīgi paziņos. Savākšanas laiki Mārupes pagastā un Babītes, Salas pagastos atšķiras.

Parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās un stadionos izvietotās atkritumu urnas paredzētas tikai sīkajiem, uz vietas radītajiem atkritumiem (pārtikas iepakojumi u.c.). 

Publiski pieejamos dalīti vāktu atkritumu savākšanas punktos nedrīkst izmest citus atkritumus.

Nolietoto tekstilu (apģērbs, apavi, gultasveļa, aizkari u.c. tekstila izstrādājumi) bez maksas pārstrādei var nodot, ievietojot to konteinerā Mārupē, Daugavas ielā 31, pie veikala RIMI vai Piņķos, “Notekās”.


Aktuālo informāciju par atkritumu savākšanu un šķirošanu aicinām lasīt Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ Atkritumu apsaimniekošana vai “Eco Baltia vide” mājaslapā www.ecobaltiavide.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālr. 8717 vai 67 799 999 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv vai babite@ecobaltiavide.lv.

 

Jautājumu un sūdzību gadījumā lūdzam sazināties ar Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi, rakstot uz e-pastu ipasumu.parvalde@marupe.lv

tabula