Turpinās projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

02.07.2012.

Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Tas tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

Projektu finansē no šādiem avotiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums;
  • Valsts budžeta finansējums.

Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2010. – 09.2012.

Projekta ietvaros:

  • Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts.
  • Jaunmārupes sākumskolai iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts.
  • Skultes sākumskolai iegādāts 1 multimediju tehnikas komplekts.
  • Mārupes vidusskolai attīstīts 1 lokālais datortīkls, bet š.g. rudenī tiks iegādāti 24 stacionāro datoru komplekti.

Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā Mārupes novada izglītības iestādēs tiks nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, kas veicinās efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

 ERAF