Uzsākti meliorācijas grāvju sakopšanas darbi

27.01.2023.

Mārupes novada pašvaldība informē, ka šogad, agrāk nekā citus gadus, līdz ar labvēlīgu laikapstākļu iestāšanos novadā ir uzsākti meliorācijas sistēmas sakopšanas darbi.

Lai nodrošinātu sistēmas atbilstošu darbību, janvārī un februārī  pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdens notekās tiek veikti koku un krūmu ciršanas darbi:

  1. Mārupē, Zeltiņu ielas posmā no Lielās ielas līdz Rožleju ielai, ūdens noteka 41312:16;
  2. Mārupē, Samtu ielai piekļautās ūdens notekas posmā 41312:6;
  3. Jaunmārupē, Rudzu ielai piekļautās ūdens notekas posmā 3812223:58;
  4. Jaunmārupē, ūdens notekas posmā 3812223:91 no Rudzu ielas līdz Ozolu ielai.

Pēc koku ciršanas paredzēts:

  1. Zeltiņu ielā nofrēzēt nocirsto koku celmus un iespēju robežās sakārtot ūdens notekas 41312:16 šķērsprofilu;
  2. Ūdens notekas 41312:6 posmā sakārtot notekas šķērsprofilu.

Informācija par meliorācijas kadastrā reģistrētām meliorācijas būvēm iegūstama interneta vietnē www.melioracija.lv, kur, iepazīstoties ar lietotiem apzīmējumiem, var aplūkot, kāda veida un statusa meliorācijas būves atrodas novada teritorijā un katrā zemes īpašumā. 

Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens notekās tiek veikti saskaņā ar  meliorācijas sistēmu un uzturēšanas speciālajiem tiesību aktiem. 

Meliorācijas darbi tiek veikti preventīvi ar mērķi:

  1. mazināt gruntsūdeņu slodzi visai piekļautai infrastruktūrai, īpašumiem;
  2. atsevišķās vietās mazināt infrastruktūras un īpašumu applūšanas riskus;
  3. samazināt meliorācijas infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas nākotnē.

Mārupes novadā meliorācijas sistēma atrodas dažādu īpašnieku pārziņā - gan valsts un tās institūciju, gan pašvaldības un daudzu privātīpašnieku – juridisku un fizisku personu īpašumā. Šāda sadrumstalotība īpašumtiesību ziņā ļoti apgrūtina visas sistēmas kopumā kopšanu, jo katram atsevišķi un vienlaikus visiem kopā ir jāiesaistās sistēmas uzturēšanā un atjaunošanā. Tas uzliek par pienākumu katram īpašniekam apzināties, ka viņa īpašumā esošs grāvis ir daļa no visas novada meliorācijas sistēmas kopumā un to arī ietekmē.

Lai pašvaldībai būtu tiesības kompleksi risināt meliorācijas sistēmas uzturēšanu, tās infrastruktūras un apbūves jautājumus, Mārupes novada pašvaldība ir piešķīrusi virknei meliorācijas notekgrāvju pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu un reģistrējusi tos meliorācijas kadastrā. 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas statusa piešķiršana meliorācijas būvei nemaina īpašuma tiesības uz zemi un būvi. Tās īpašniekam joprojām saglabājas pienākums nodrošināt īpašumā esošās meliorācijas sistēmas darbību, t.sk. savlaicīgi izcirst kokus un koku atvases ūdens notekās un ekspluatācijas aizsargjoslās, vēlams 2x gadā nopļaut zāli, regulāri novākt priekšmetus, kas traucē ūdens plūsmu, savākt atkritumus. 

Atgādinām, ka par meliorācijas sistēmas bojāšanu vai nepienācīgu uzturēšanu var iestāties administratīvā atbildība.

Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas ir vienīgais  izņēmums, kurās zemes īpašnieks ir atbrīvots no pienākuma ekspluatēt un uzturēt īpašumā atrodošos būvi. Tomēr, neskatoties uz šo īpašo izņēmumu, īpašniekam, vēloties dzīvot sakoptā vidē, ir tiesības nopļaut zāli, savākt atkritumus un, saņemot pašvaldībā ciršanas atļauju, nocirst augošu koku savas zemes robežās.

Jautājumos, kas saistīti ar meliorācijas grāvju uzturēšanu vai atjaunošanu, aicinām sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldes meliorācijas inženieri Gunāru Bodnieku, zvanot pa tālr. 29903325 vai rakstot uz e-pastu gunars.bodnieks@marupe.lv.

melioracija