Stājušies spēkā saistošie noteikumi par pabalstiem daudzbērnu ģimenēm

11.10.2019.

Kā tika informēts, Mārupes novada dome 28.augusta domes sēdē pieņēma saistošos noteikumus, lai turpmāk noteiktā apjomā atbalstītu daudzbērnu ģimenes. Saistošie noteikumi ir stājušies spēkā, pašvaldība aicina vecākus pieteikties pabalsta saņemšanai.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus - 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai un 40 eiro apmērā gadā bērnam no 1.līdz 9.klasei.

Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 

Kādi ir nosacījumi pabalsta saņemšanai?

Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja visi daudzbērnu ģimenes pilngadīgie locekļi, kas aprūpē bērnus, un bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts, ir deklarēti vienā mājsaimniecībā Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

Kas var saņemt pabalstu?

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai likumīgais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu.

Kā var saņemt pabalstu par 2019.gadu?

Ja iesniegums tiks iesniegts līdz 2019.gada  15.decembrim, pabalsts tiks izmaksāts par laika periodu, sākot no šī gada 1.septembra, pabalstu izmaksājot pēc 2020.gada budžeta pieņemšanas.

Kur vērsties, lai saņemtu pabalstu?

Iesniegumi jāiesniedz Mārupes novada domes Sociālajā dienestā

  • Daugavas ielā 29, Mārupē, vai Mazcenas alejā 33/3, Jaunmārupē, 3.stāvā pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00
  • Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00

Iesniegumus var iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi socialaisdienests@marupe.lv.

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit

Informāciju par pabalsta daudzbērnu ģimenēm piešķiršanu var saņemt, zvanot pa tālr. 25673050.