Septembris – zaļās enerģijas mēnesis!

07.09.2020.

Salīdzinoši nesen no atjaunojamiem resursiem iegūta enerģija bija sava veida eksotika. Šodien zaļās enerģijas iegūšanas iekārtas ir ne tikai viens no instrumentiem, kā mazināt cilvēka atstāto ietekmi uz vidi, bet arī veids, kā pildīt Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam uzstādītos mērķus. Un tie nav mazi – tostarp nodrošināt vismaz 50% atjaunojamās enerģijas īpatsvaru Latvijas enerģijas galapatēriņa.

Tā kā interese par energoefektivitāti Mārupes novadā ir strauji augusi, septembris Mārupes novadā tiek pasludināts par ZAĻĀS ENERĢIJAS MĒNESI, kurā aicinām ikvienu, kurš jau izmanto atjaunojamo energoresursu iekārtas  (saules baterijas, saules kolektorus, siltumsūkņus u.c.), dalīties ar mums savā pieredzē, iesūtot zaļās enerģijas pieredzes stāstu uz e-pastu dzivozali@marupe.lv. Turklāt 18. septembrī plkst 18:00, Jaunmārupē Švarcenieku muižā aicinām apmeklēt ZAĻĀS ENERĢIJAS semināru, kas sniegs ieskatu tādos jautājumos kā piemērotākā risinājuma izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija, pieredzes stāsti par atjaunojamās enerģijas ierīkošanu mājsaimniecībās.

Sekojot līdzi notikumu attīstībai enerģētikas jomā, Mārupes pašvaldība 2019. gadā piedalījās Rīgas plānošanas reģiona koordinētajā ES pētniecības un inovāciju ietvarprogrammā «Horizon 2020» projektā «Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam», C- TRACK 50, kura mērķis bija atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, izstrādājot un īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas plānus, lai sasniegtu neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam. Projekta rezultātā 2020. gada 26. februārī tika apstiprināts Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns, kas ļaus nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglos lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, klimata un vides pasākumiem, radīs iespēju ieviest sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa samazināšanā u.c.

Šobrīd pašvaldības speciālisti strādā pie energopārvaldības sistēmas izveides un ieviešanas, kas ietver viedā apgaismojuma ierīkošanu pašvaldības ielās, siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas ieviešanu pašvaldības īpašumos, sabiedrības iesaisti un līdzdalību (t.sk. kampaņu izveidi utt.), kā arī CO2 monitoringa ieviešanu.

Ir pagājis gads, kopš Mārupē tika organizēta diskusija par energoefektivitātes risinājumiem Mārupes novadā. Pateicoties sabiedrības atsaucībai un priekšlikumiem, kā arī dalībai INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektā “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana”, Co2mmunity, 2020. gadā projekta ietvaros Mārupes novadā tika īstenoti divi kopienu enerģijas pilotprojekti. Par pilotprojektiem tika izvēlēti divi objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mazcenu alejā 15, kur uz jumta tika izvietoti saules kolektori un saules paneļi, un rindu māja Lielajā ielā 160, uz kuras jumta izvietoti saules paneļi. Tā kā rindu mājas iedzīvotāji iegūto elektroenerģijas daudzumu pilnā apjomā spēs izmantot mājsaimniecības vajadzībām, turklāt par atgriezto enerģiju kopējā elektrotīklā norēķinoties ar NETO sistēmu, tas ļaus ievērojami samazināt elektrības rēķinus. Projekta laikā un pēc projekta šīs iekārtas paliks pašvaldības īpašumā. Pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv būs iespēja sekot līdzi saules kolektoru un saules paneļu saražotajai enerģijai, patēriņam u.c. rādītājiem, lai radītu izpratni par iegūtās enerģijas efektivitāti.

foto

foto

Nākamajā ES fondu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam liels uzsvars tiks likts uz  klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus novērtēt savu daudzīvokļu dzīvojamo māju energo patēriņu, to stāvokli un iespēju robežās domāt par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu.

Pašvaldība jau vairākus gadus aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Mārupes novada pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz 7000 EUR apmērā – sagatavošanas darbiem un tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Līdz šim Mārupes novadā līdzfinansējumu ir saņēmušas vairākas daudzdzīvokļu mājas Jaunmārupē un Tīrainē. Galvenais renovācijas un siltināšanas mērķis ir enerģijas patēriņa samazinājums.

Arī pašvaldība ievieš dažādus energoefektivitātes pasākumus Mārupes novadā, tā, piemēram, 2020.gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā tika veikti vecā mācību korpusa siltināšanas darbi. Projekta ietvaros tika veikta fasādes un jumta siltināšana, ēkas cokola siltināšana, kā arī veco logu nomaiņa uz PVC konstrukcijas divkameru stikla pakešu logiem. Uzlabotā infrastruktūra samazinās skolas ēkas siltumenerģijas patēriņu un paaugstinās energoefektivitāti, vienlaikus nodrošinot skolas telpās komfortablu un konstantu temperatūru.

Savukārt, lai samazinātu enerģijas patēriņu ielu apgaismojumam, 2020. gadā pašvaldība ievieš viedo ielu apgaismojuma sistēmu. Mārupes novadā pakāpeniski tiek veikta ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija, kas, pēc pilnīgas sistēmas nomaiņas, pašvaldībai gadā ļaus ietaupīt aptuveni 40 tūkstošus eiro.

Jāpiemin, ka 2014. gadā pašvaldība īstenoja projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā”. Projekta mērķis bija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jaunmārupes sākumskolas (tagad pamatskolas) ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – sauli. Projekta ietvaros tika uzstādīti saules kolektori siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas (paneļi), kas arī šobrīd nodrošina daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu. Šī projekta ietvaros tika nomainīta apgaismojuma sistēma uz energoefektīvāku apgaismojumu izglītības iestādes telpās, tā samazinot kopējo elektroenerģijas patēriņu. Projekts īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.

Kopš 2014.gada nogales Mārupes pašvaldības policijas un administrācijas vajadzībām tiek izmantoti divi elektromobiļi, kas veicina SEG emisiju samazināšanos Mārupes novadā. Elektromobiļi iegādāti ar  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu.