Pieņemts lēmums akceptēt dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas”

05.10.2023.

2023. gada 2. oktobrī Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums akceptēt SIA “Sabiedrība Mārupe” paredzēto darbību “Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā” – dīķa/u ierīkošanu nekustamajā īpašumā “Lagūnas” (kadastra Nr.80760140004, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.80760140007) atbilstoši 2023. gada 18.maijā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegtajam Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā “Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā” (turpmāk – Ziņojums) un Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 20. jūlija Atzinumā Nr.5-04/7/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā izvirzītajiem nosacījumiem.

Derīgo izrakteņu ieguve kā atsevišķs teritorijas izmantošanas veids var tikt izmantots, ja tas atbilst Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānojumam.

Mārupes novada pašvaldības dome ir tiesīga noteikt pašvaldības esošā autoceļa izmantošanas ierobežojumus vai aizliegumu, kā arī apturēt paredzētās darbības īstenošanu, ja tās īstenošanas gaitā tiek konstatēti Ziņojumā paredzēto ietekmju pārsniegumi, tiek konstatēta derīgo izrakteņu ieguve lielākā apjomā vai platībā, kā paredzēts dīķa un teritorijas labiekārtojuma būvprojektā, konstatēta paaugstināta, izvērtējumam neatbilstoša materiālu transportēšanas intensitāte, kā arī gadījumā, ja pašvaldības ceļu tehniskais stāvoklis neatbilst derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešamajiem ceļa tehniskajiem rādītājiem. Mārupes novada pašvaldība var apturēt paredzētās darbības īstenošanu, ja transportēšana tiek veikta pa maršrutu, kas nav saskaņots ar Mārupes novada pašvaldību. Tai skaitā, Mārupes novada pašvaldība neparedz piebraukšanu un transportēšanu caur ciemu teritorijām, tai skaitā arī laika periodā, kad tiks īstenota valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) pārbūve un Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” un ar to saistītās infrastruktūras izbūve, kā arī Jaunmārupes depo būvdarbu izpildes laikā.

 

Lēmums

2023. gada 2. oktobra Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols