Paziņojums par zemesgabala nomas izsoli bez apbūves tiesībām

08.07.2016.

Mārupes novada Dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro izsola nekustamā īpašuma – zemesgabala ar kopējo platību 0,3756 ha, kadastra Nr. 80760031501, kas atrodas Zeltiņu ielā 128, Mārupes novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”, nomas tiesības bez apbūves tiesībām.

Izsole notiks 2016. gada 28. jūlijā plkst.12.00 Mārupes novada Domes ēkas sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Izsoles noteikumi

Pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas un reģistrācijas Mārupes novada Domē, jāiemaksā dalības maksa: fiziskām personām  – EUR 50.00 (piecdesmit eiro, 00 centi), juridiskām personām – EUR 200.00 (divi simti eiro, 00 centi), ko samaksā uz Noteikumu 1.4.punktā  norādīto kontu ar atzīmi: “Izsoles dalības maksa”.

Nosacītā nomas sākuma maksa gadā:

  • Mainīgā nomas maksa – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN;
  • Nemainīgā nomas maksa gadā atbilstoši uzvarējušā izsoles dalībnieka nosolītajai maksai, ņemot vērā izsoles soļa apmēru, +PVN.

Izsoles solis – EUR 1000,00  (viens tūkstotis eiro, 00 centi) gadā.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2016.gada 22.jūlijam plkst. 12.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar izsoles komisijas locekli Arti Dreimani, tālr. 26467729, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv.