Paziņojums par nekustamā īpašuma „Valdari” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

04.07.2016.

Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.7) “Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 006 0096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu un veidot kopīgu ceļu tīklu.

Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2016 līdz 8.08.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 1.augustā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi/ sākot no 11.07.2016. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes novada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv līdz 8.08.2016. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 006 0096) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus notiks 2016.gada 11.augustā plkst.14.00. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: tālr.67149862,  e-pasts: dace.zigure@marupe.lv vai klātienē pieņemšanas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 67149862.