Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Bebru iela 23 nodošanu publiskajai apspriešanai

27.03.2015.

Mārupes novada Dome 2015.gada 25.marta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.9 (protokols Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. 8076 007 0321), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 7.04.2015 līdz 5.05.2015. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 5.05.2015 Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 27.aprīlī plkst. 17.00 Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi/.

 

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.zigure@marupe.lv sākot no 7.04.2015 līdz 5.05.2015. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes novada Domes Teritorijas plānotājas Daces Žīgures, iepriekš piesakoties pa tālruni 67149862.