Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Maldari”, “Sniegi”, “Alberti” un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienībā Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā

10.06.2019.

Mārupes novada Dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr.80760060238), “Sniegi” (kadastra Nr.80760060240), “Alberti” (kadastra Nr.80760060239) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienībā (kadastra apzīmējums 80760060251) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr.80760060238), “Sniegi” (kadastra Nr.80760060240), “Alberti” (kadastra Nr.80760060239) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienības (kadastra apzīmējums 80760060251) Mārupē, Mārupes novadā, teritorija apmēram 5,69 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, detālplānojuma teritorija atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Jaukta centra apbūves teritorijas (JC) apakšzonā ar īpašiem apbūves noteikumiem JC1, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā.

g

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sarkano līniju pārkārtošana un teritorijas izmantošanas precizēšana atbilstoši spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas, nekustamo īpašumu īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 5.jūlijam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.