Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

05.03.2012.

Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 29.02.2012. sēdē pieņemto lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.4) tiek nodota publiskajai apspriešanai būvniecības iecere par dīķa izveidošanu "Jaunviesītēs", Jaunmārupē, zemes kadastra Nr. 8076-011-0430.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.nr. LV40103355654, Amatas iela 13, atbildīgā persona: Konstantins Gribovskis tālr.+37126644612 ;

Projektētājs: SIA „ĢEO” reg.nr. LV40003011453, Rankas iela 5a, Rīga, atbildīgā persona: Andrejs Mihelsons, tālr. +37167381642 ;

Būvniecības ieceres prezentācijas vieta un laiks: 13.martā plkst. 17.00 Mārupes novada Domes 1.stāva vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē.  Ar būves metu iespējams iepazīties Mārupes novada Domē, 1. stāva vestibilā un interneta vietnē.

Rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupes novads, LV-2167, iesniegšanas termiņš līdz 01.04.2012. Aizpildītu aptaujas lapu ar savu pausto viedokli par būvniecības ieceri „Jaunviesītes”, Mārupes novads, varat nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: aida.lismane@marupe.lv vai aizpildīt personīgi Mārupes novada būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā līdz 01.04.2012.

Informācijai un uzziņām tālr. 67149879, Aida Lismane, e-pasts aida.lismane@marupe.lv;