Par pabalstu Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai

21.04.2022.

Lai sniegtu atbalstu tiem novada iedzīvotājiem, kuri savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, veikti grozījumi saistošajos noteikumos par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

2022. gada 22. aprīlī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 16/2022  "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"", kas apstiprināti Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 30. marta domes sēdē. 

 

Pašvaldība sniedz materiālu atbalstu fiziskām personām, kuras tām piederošās vai tiesiskā lietošanā esošās telpās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, ir reģistrējušies pašvaldības civilās aizsardzības komisijas reģistrā un nesaņem mājokļa pabalstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pabalsta Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai apmērs ir 25 eiro par katru izmitināto personu mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājs iesniegumā norāda ziņas par izmitinātajiem Ukrainas civildzīvotājiem (vārdu, uzvārdu, izmitināšanas vietu un laika periodu) un Sociālajā dienestā uzrāda dokumentus, kas apliecina pabalsta pieprasītāja telpu lietošanas vai īpašuma tiesības, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas neatrodas pašvaldības rīcībā.

Pabalstu piešķir pabalsta pieprasītājam, ja Ukrainas civiliedzīvotājs izmitināts pabalsta pieprasītājam piederošās vai tiesiskā lietošanā esošās telpās pilnu kalendāro mēnesi, pabalstu izmaksājot vienu reizi mēnesī.

Pabalsts piešķirams bruņotā konflikta laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. augustam.

 

Saistošie noteikumi Nr. 16/2022 Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"

Saistošie noteikumi Nr. 36/2021 Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas