Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm

02.10.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošo noteikumu Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 6.8. punkts paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus fiziskai personai, kuras pašas (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātā aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem par katru bērnu, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, atvieglojumu saņēmējs divreiz gadā – līdz 1. februārim un 1. oktobrim - iesniedz Pašvaldībā apliecinājumu par vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības apgūšanu ārpus Latvijas Republikas.

Pašvaldība, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 6.8.punktu, tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem bērni turpina mācības kādā no Latvijas valsts mācību iestādēm, ir pārbaudījusi datus Valsts izglītības informācijas sistēmā un ir sagatavojusi, un 2023.gada 21.septembrī un 22.septembrī nosūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus ar piešķirtiem atvieglojumiem 90 % apmērā par laika periodu no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Pašvaldība ir konstatējusi, ka atsevišķas Latvijas valsts mācību iestādes neievieto informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, tādēļ gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks nesaņem maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli, kurā iekļauti atvieglojumi, aicinām vērsties Pašvaldībā ar iesniegumu, klāt pievienojot izziņu  (kas izdota, sākot no 2023.gada 1.septembra) no mācību iestādes par to, ka bērns turpina iegūt izglītību.

Savukārt tiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru bērni turpina mācības kādā izglītības iestādē ārpus Latvijas, Pašvaldībā ir obligāti jāiesniedz mācību iestādes izziņa, kas izdota, sākot no 2023. gada 1. septembra, un iesniegums par to, ka bērns mācās izglītības iestādē.

Gadījumā, ja ir kādi precizējoši jautājumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, aicinām sazināties ar Pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās nodaļas vecāko juristi Daci Vilaku-Kraukli, zvanot uz tālruņa numuru 22331224 vai rakstot uz e-pasta adresi dace.vilaka-kraukle@marupe.lv.