No 1. janvāra jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

27.12.2023.

2024. gada 1. janvārī spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi Nr. 27/2023 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājam, ja:

  • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" tiek aplikts ar nodokli;
  • nodokļa maksātāja – fiziskas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums;
  • nodokļa maksātāja – fiziskas personas deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu pirms atvieglojuma pieprasīšanas, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums;
  • nodokļa maksātāja – juridiskas personas juridiskā adrese ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

 

Ņemot vērā to, ka 2023. gada 1. janvārī spēku zaudēja likums “Par pašvaldībām” un spēkā stājās Pašvaldību likums, kas paredz atšķirīgu regulējumu attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu sagatavošanu un spēkā stāšanos, Pašvaldība ir izdevusi jaunus saistošos noteikumus. 

Jaunie saistošie noteikumi, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī, ir papildināti ar punktu, ar kuru fiziska persona var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā, ja nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar pašvaldībai piederošu servitūtu.

Tāpat pēc uzņēmēju ierosinājumu uzklausīšanas saistošie noteikumi ir papildināti ar noteikumiem, kur nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums turpmāk tiks piešķirts privātiem infrastruktūras izbūves projektiem, kas nav uzskatāmi par valsts atbalstu ES tiesību izpratnē.

Lai novērstu iespējamas pretrunas un pārpratumus, kā arī nodrošinātu regulējuma atbilstību ES tiesībām un veicinātu taisnīgu attieksmi pret visiem saimnieciskās darbības veicējiem, saistošo noteikumu 3. punktā noteikts, ka de minimis atbalsta nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad saimnieciskās darbības veicējiem piešķirtais nodokļu atvieglojums ES tiesību izpratnē nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

Savukārt 4. punkts noteic, ka de minimis uzskaites sistēma un attiecīga veidlapa ir izmantojama vienīgi gadījumos, kad saimnieciskās darbības veicējs piesakās tādam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam, kas ir uzskatāms par de minimis atbalstu.

Un saistošo noteikumu 7. punktā de minimis atbalsts salīdzinājumā ar līdz šim spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem tiek aizstāts ar vispārīgāku apzīmējumu “atvieglojums”, kas pieļauj iespēju pieteikties ne vien de minimis atbalstam, bet arī atvieglojumam, kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

 

Lai saņemtu atvieglojumus, jābūt pilnībā nomaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par 2023. gadu. Ja ir parāds, jāraksta iesniegums Pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanu, kad tas tiek nomaksāts.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

Kategorija

Atvieglojuma apmērs/ īpaši nosacījumi

Pienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums

Pienākums būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu

Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums

Politiski represētai personai90 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Katru taksācijas gadu
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekiem vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam90 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām50 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
Maznodrošinātai personai (maznodrošinātas ģimenes loceklim)90 % par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam, saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumuNav nepieciešams
Trūcīgai personai (trūcīgas personas ģimenes loceklim)90 % par periodu, kurā persona atbilst trūcīgas personas statusam, saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumuNav nepieciešams
Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem90 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu;

atkārtoti, ja beidzies invaliditāti apliecinoša dokumenta darbības termiņš

Fiziskai personai ar pirmās, otrās vai trešās grupas invaliditāti90 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu;

atkārtoti, ja beidzies invaliditāti apliecinoša dokumenta darbības termiņš

Vientuļajam pensionāram (persona, kurai nav laulātā un bērna)90 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
Fiziskai personai, kuras pašas (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātā aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.90 %

No nodokļa summas par nekustamo īpašumu, kurā deklarēti ne mazāk kā 3 (trīs) bērni.

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu. Par katru bērnu, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, atvieglojuma saņēmējs divreiz gadā – līdz 1. februārim un 1. oktobrim iesniedz apliecinājumu par vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības apgūšanu ārpus Latvijas Republikas.
Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos2. nodaļā noteiktajā kārtībā vai fiziskai personai, kur īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā no personām kurām īpašuma tiesības tika atjaunotas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos2. nodaļā noteiktajā kārtībā.70 %

Ir pieļaujama saimnieciskā darbība tikai saskaņā ar NACE klasifikatoru "Lauksaimnieciskā darbība" A sadaļas 01 klase – augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu
Fiziskai personai par īpašumu, kas pirmreizēji tiek pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai par saviem līdzekļiem, nepiesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, gadījumā, ja īpašums nepiekļaujas ielai (ceļam), kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli 90 % – pirmajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas.

50 % – otrajā un trešajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas.

Atvieglojums nav pārceļams uz citiem taksācijas periodiem

Fiziska persona var būt saimnieciskās darbības veicējs

Pirmo reizi pieprasot atvieglojumu,

Ja ir saimnieciskās darbības veicējs – katru gadu

Fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja tāda ir)), kurā tā deklarēja savu dzīvesvietu uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0:0050 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama.

Atvieglojuma apmērs par mājokli nedrīkst pārsniegt 300.00 euro

Nav nepieciešams
Fiziskai personai vai juridiskai personai par īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un bez atlīdzības nodota īpašumā Mārupes novada pašvaldībai90 %, ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā;

Var būt saimnieciskās darbības veicējs

Nav nepieciešams

Ja ir saimnieciskās darbības veicējs – katru gadu

Bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, vai līdz pilna laika klātienes studiju pabeigšanai vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.90 %

Saimnieciskās darbības veikšana nav pieļaujama

Pirmo reizi pieprasot
Juridiskai personai, kuras pamatkapitāls 100 % apmērā pieder Mārupes novada pašvaldībai90 %

Ir saimnieciskās darbības veicējs

NeattiecasNeattiecasKatru taksācijas gadu
Juridiskai personai vai fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurās notiek pamatdarbība – ražošana, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir "Apstrādes rūpniecībā" (C sadaļa), un, kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai25 %

no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Ir saimnieciskās darbības veicējs

NeattiecasNeattiecas

Katru taksācijas gadu

Fiziskai vai juridiskai personai par zemi, kura saskaņā ar Ķemeru nacionālā

parka likuma normām atrodas ainavu aizsardzības vai dabas lieguma zonās

25 %

Saimnieciskā darbība var tikt veikta

Katru taksācijas gadu
Juridiskai personai vai fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkām (viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa), kurās notiek pamatdarbība, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir "Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi", un, kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai25 %

no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Ir saimnieciskās darbības veicējs

NeattiecasNeattiecas

Katru taksācijas gadu

Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kurš cietis ugunsgrēka vai dabas katastrofas nelaimē taksācijas gada ietvaros, ja ugunsgrēka vai dabas katastrofas rezultātā īpašums nav piemērots dzīvošanai.90 %Nepieciešams iesniegums
Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kurš apgrūtināts ar Pašvaldībai piederošu servitūtu25 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu
Fiziskai vai juridiskai personai par nekustamo īpašumu – ēkas (būves klasifikācijas kods 1265), kurā tiek īstenota licencēta interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programma sporta jomā.90 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu
Fiziskai vai juridiskai personai par nekustamo īpašumu – ēku (ēkām) kurā tiek veikta sociālā rehabilitācija.90 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu
Sociālajiem uzņēmumiem vai organizācijām (biedrībai vai nodibinājumam), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss par īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā reģistrēta sociālā uzņēmuma vai organizācijas (biedrības vai nodibinājuma) juridiskā adrese.90 %NeattiecasNeattiecasNepieciešams iesniegums katru gadu

 

SAISTOŠO NOTEIKUMU PILNS TEKSTS