Mārupes pašvaldība līdzfinansēs 28 mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

08.02.2019.

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Mārupes pašvaldība jau kopš 2016.gada regulāri izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei atsevišķām iedzīvotāju grupām (daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, politiski represētajiem u.c.). Kārtību, kādā iedzīvotājiem tiek piešķirts līdzfinansējums, nosaka Mārupes novada domes 2016. gada 21.decembra saistošie noteikumi „Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

2018.gada jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos, papildinot to personu loku, kas var pieteikties uz pašvaldības atbalstu kanalizācijas pieslēguma izbūvei. Tagad uz pašvaldības atbalstu var pretendēt arī pensionāri un personas, kuru apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā. Tāpat uz atbalstu var pretendēt juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ir piešķirtas tiesības nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

2018.gada 7.septembrī laikrakstā „Mārupes Vēstis” tika publicēts pašvaldības aicinājums pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai. Laika periodā no 2018. gada 11. septembra līdz 10. oktobrim Mārupes novada pašvaldībā tika saņemti 40 pieteikumi. Pašvaldības speciāli izveidota komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un lēma 28 pieteikumus atzīt par apmierināmiem un atbilstošiem noteikumu prasībām. 12 pieteikumi tika atzīti par noraidāmiem, konstatējot iesniedzēju neatbilstību saistošo noteikumu prasībām. Mārupes novada dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 28 mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai par kopējo summu 50 574,12 EUR apmērā.

Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Papildinātajām personu kategorijām (pensionārs un persona, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam) līdzfinansējums tiek piešķirts 80% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 2 500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 EUR, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Nākamo konkursu līdzfinansējuma saņemšanai centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai plānots izsludināt 2019.gada martā. Sekojiet līdzi jaunumiem pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv un izdevumā “Mārupes Vēstis”.