Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes gatavojas akreditācijas procesam

30.09.2022.

Šajā mācību gadā Mārupes novadā akreditācijas procesu veiks divas pašvaldības izglītības iestādes – Mārupes Valsts ģimnāzija un Jaunmārupes pamatskola. 


Būtiska loma izglītības iestādes akreditēšanā ir ari Izglītības pārvaldei. Lai pārrunātu akreditācijas procesu, iepazītu esošo situāciju un gatavotos akreditācijai –  29. septembrī darbu Jaunmārupes pamatskolā veica Mārupes novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Erita Rutkovska un Liene Šmite.


Jaunmārupes pamatskola ir tradīcijām un vērtībām bagāta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu un speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 
Jau no pašiem skolas pirmajiem gadiem skolas izveidotais moto iekrāso un piedod enerģiju mācību gadam. Vienotība ne tikai izskatā, noformējumā, noskaņā, bet arī tematikā, kas caurvij gada pasākumus un radošos darbus. 

2022. / 2023.mācību gadā skolas moto:
Lec, saulīte, spīdi spoži, 
Rotā druvu, rotā sētu! 

 
Tas ir arī kā spēcīgs skolotāju sadarbības raksturojums metodiskajā un audzināšanas darbā. Katrs skolēns pozicionēts kā vērtība un iekļauts izglītības vidē atbilstoši bērna spējām un interesēm. Jaunmārupes pamatskolā ir bagātīgs materiāli tehniskais nodrošinājums, kā arī pārdomāta, saturiski  un estētiski iekārtota mikrovide – atbilstoši skolēnu vispusīgas, radošas personības veidošanai un skolotāja labbūtībai iestādē. 


Augsti tiek vērtēts katrs pedagogs un darbinieks, kurš strādā izglītības iestādē, nodrošinot iespējas gan profesionālai pilnveidei, gan kolēģu un vadības komandas atbalstu ikdienas darbā. Skolā gādā par pozitīvu emocionālo mikroklimatu, komandas saliedēšanu un stiprināšanu, lai kopīgi īstenotu izvirzītos mērķus. 

 

 

12

 

3

 

456
12

Attēlos:

Tehniskā bāze Jaunmārupes pamatskolā (tostarp ķīmijas kabineta un zēnu mājturības kabineta aprīkojums, zāle sporta aktivitātēm, lasītava - jaunu zināšanu apguvei un atpūtai). 

Skolēniem ir iespēja starpbrīžus pavadīt jēgpilni - attēlā mirklis no "klusās lasīšanas". 
 

 Akreditācija ir process, kurā vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.