Lūdzam izteikt viedokli par teritorijas labiekārtošanu ap tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu Bebru ielā 10

24.09.2019.

2020.gadā tiek plānots Mārupē, Bebru ielā 10 izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu, kur vienuviet amatniekiem, mājražotājiem un māksliniekiem popularizēt un nodot tirdzniecībā savu produkciju, kā arī tiktu piedāvāti Mārupes novada suvenīri un sniegta informācija par tūrisma pakalpojumiem novadā.

bebru

Lai šo vietu padarītu ērti pieejamu un patīkamu iedzīvotājiem un viesiem, pašvaldība plāno piedalīties konkursā par finansējuma piesaisti biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 3.2. rīcības ietvaros “Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Projekta ietvaros pašvaldība plāno labiekārtot tirdzniecības vietai pieguļošo teritoriju, izveidojot betona bruģakmens celiņus un uzstādot soliņus, atkritumu urnas, piknika galdu un velosipēdu statīvus.

Lūdzam līdz 29.09.2019. izteikt viedokli: Aptauja par tūrisma informācijas centra un vietējās produkcijas tirdzniecības vietas izveidi