Latvijas iedzīvotājiem, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus, pieejams valsts atbalsts

30.05.2022.

19. maijā stājas spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus.

Šobrīd Latvijā pēc palīdzības ir vērsušies vairāk kā 27 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ierodas Latvijā patvēruma meklējumos Krievijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ. No šīm personām pašvaldībās izmitinātas vairāk kā 10 tūkstoši personas. Lai segtu izdevumus par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu periodā līdz šī gada aprīļa beigām, pašvaldības ir pieprasījušas finansējumu no valsts budžeta nepilnu 4 miljonu eiro apmērā. Lielākais pieprasījums pēc izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājuma Ukrainas civiliedzīvotājiem ir bijis Rīgā un Rīgas reģionā un to segšanai nepieciešams valsts finansējums vairāk kā 1 miljona eiro apmērā, tam seko Vidzemes un Latgales reģions, katrā vairāk kā 800 tūkstošu eiro apmērā, Kurzemes reģionā vairāk kā 600 tūkstošu eiro un vismazāk – Zemgales reģionā, vairāk kā 400 tūkstošu eiro apmērā. 

Ņemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kā arī līdz šim piedāvātais izmitināšanas modelis ne vienmēr ir ekonomiski efektīvākais, nepieciešams piedāvāt plašāku risinājumu izmitināšanas un ēdināšanas jautājumā.

Latvijas iedzīvotāji ir izrādījuši lielu pretimnākšanu un rūpes, savās mājās uzņemot Ukrainas civiliedzīvotājus, kas bēg no Krievijas izraisītā kara. Vienlaikus šāda palīdzība rada arī papildu izmaksas mājsaimniecībām, tādēļ ir rasts risinājums, lai finansiāli atbalstītu tās mājsaimniecības, kas bez maksas izmitina savās mājās Ukrainas civiliedzīvotājus.

Tādejādi valsts nodrošinās stabilitāti izmitināšanas turpināšanai tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kam vēl nav izdevies atrast savu pastāvīgo mājokli. Vienlaikus paredzēts, ka tiks uzlabota Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas efektivitāte gan palielinot kopējo Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanas kapacitāti, gan vienlaikus samazinot vidējos izdevumus no valsts budžeta šī pasākuma īstenošanai.

Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas var saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus(nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus) par periodulīdz 90 dienām:

  • 100 eiro/ mēnesī par pirmo izmitināto personu;
  • 50 eiro/ mēnesī par katru nākamo izmitināto personu;
  • ne vairāk kā 300 eiro/ mēnesīpar vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi,kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Svarīgi – atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras gatavas izmitināt brīvprātīgi un nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Lai saņemtu atlīdzību mājsaimniecībai, fiziskai personai – mājokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai - jāiesniedz pieteikums tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis.Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana.


Pieteikuma veidlapa pieejama šeit!

Tālrunis uzziņām: 29571354.

Pieteikumā jānorāda:

  • iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kredītkartes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kontaktinformācija;
  • mājokļa, kurā tiek uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji, adrese, izmitināšanai nodotā platība, paredzētais izmitināšanas periods;
  • mājokļa piederību apliecinošs dokuments;
  • katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds, personas kods;
  • apliecinājums par to, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā nerada apdraudējumu personu drošībai un veselībai.

Atlīdzība tiks izmaksāta par periodu līdz 90 dienām, skaitot no pieteikumā norādītā datuma, bet ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija.

Pašvaldība atlīdzības pieteikumu izskatīs mēneša laikā un piešķirto atlīdzību par izmitināšanu par aktuālo mēnesi pārskaitīs iesniedzējam līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Atbalsta mehānismam plānotais  valsts budžeta finansējums ir 937 500 eiro apmērā.

Vienlaikus valsts nodrošinās primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu un pārtiku tikai tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus nebūs izmitinājusi tāda mājsaimniecība, kura saņem vai ir pieteikusies mājsaimniecību atlīdzības maksājumam.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem primārā atbalsta ietvaros tiks nodrošināta pārtika 30 dienām. Izmaiņas par pārtikas nodrošināšanas perioda samazināšanu no 90 dienām līdz 30 dienām stājas spēkā šī gada 23. maijā.

Grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā Saeima steidzamības kārtā pieņēma 2022. gada 12. maijā un tas stājas spēkā 2022. gada 19. maijā.

Kā zināms, 2022. gada 29. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja jaunu Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk - Plāns), kas nosaka valsts institūciju, pašvaldību un komersantu saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt, izmitināt un nodrošināt sociālo atbalstu pakāpeniski līdz četrdesmit tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no kara. Cita starpā Plānā paredzētas arī izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas jautājumu nodrošināšanā, kas ir noteikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un tam pakārtotajos grozījumos Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem", kas  pieņemti MK šī gada 10. maijā un stājās spēkā 13. maijā.  

SKAIDROJUMS mājsaimniecībām par atlīdzības saņemšanu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

SKAIDROJUMS par Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu un nodrošināšan ar pārtiku vai ēdināšana

Trīspusējs īres līgums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv